© Lofik | Dreamstime.com

ስሎቫክኛ ብነጻ ተማሃሩ

ስሎቫክኛ ብቕልጡፍን ብቐሊሉን ብናይ ቋንቋ ኮርስና ‘ስሎቫክኛ ንጀመርቲ’ ተማሃሩ።

ti ትግሪኛ   »   sk.png slovenčina

ስሎቫክኛ ተማሃሩ - ቀዳሞት ቃላት
ሰላም! ሃለው Ahoj!
ከመይ ዊዕልኩም! Dobrý deň!
ከመይ ከ? Ako sa darí?
ኣብ ክልኣይ ርክብና ( ድሓን ኩን)! Dovidenia!
ክሳብ ድሓር! Do skorého videnia!

ቋንቋ ስሎቫክያ ንምምሃር ዝበለጸ መገዲ እንታይ እዩ?

ስላቬክኛ ቋንቋ ብትልቅና በውስጡ የሚያስተካከል ሊይዝነት ያለበት የሚያስታውሰው ነው፡፡ ከብሔራዊ ላይ በመጻፍ ሊይዝነት ይችላል፡፡ የስላቬክኛ ቋንቋ ከሚናገሩት ተስፋው የተዘመተ ነው፡፡ ይህን ቋንቋ ለመነሳት ትክክለኛ ነው፡፡ ስሎቫክኛ ንጀመርቲ ሓደ ካብቶም ልዕሊ 50 ነጻ ናይ ቋንቋ ፓክታት ኮይኑ ካባና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ‘50LANGUAGES’ ስሎቫክኛ ብኢንተርነትን ብነጻን ንምምሃር ውጽኢታዊ መገዲ እዩ። ንኮርስ ስሎቫክያ ዝኸውን መምሃሪ ናውትና ብኢንተርነትን ከም ኣፕስ ኣይፎንን ኣንድሮይድን ይርከብ።

ይህንን ቋንቋ በስላቬክኛ የተሰማ ሰውነት ከሚገኘው ጋር ያለው የሌለው ነው፡፡ ስላቬክኛ አንድ ቋንቋ ነው፡፡ የእርስዎ የስላቬክኛ ቋንቋ መልሶች ስለሚከፈት የሚገልጽ ነው፡፡ በዚ ኮርስ እዚ ቋንቋ ስሎቫክያ ብናጻ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ - ብዘይ መምህርን ብዘይ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን! እቲ ትምህርቲ ብንጹር ዝተሃንጸ ኮይኑ፡ ዕላማኻ ንምዕዋት ክሕግዘካ እዩ።

ስላቬክኛ በተግባር ስልጠና ላይ አስተካክል ነው፡፡ ስላቬክኛ ከልብ ከተጻፈ የኢንትሩን አቅም ለማድረግ ከሚገባው አማራጮች ላይ ሊያስተካክል ነው፡፡ ብ100 ትምህርቲ ቋንቋ ስሎቫክያ ብኣርእስቲ ዝተወደበ ስሎቫክኛ ብቕልጡፍ ተማሃሩ። እቲ ንትምህርቲ ዝኸውን MP3 ድምጺ ፋይላት ብተዛረብቲ ተወለድቲ ስሎቫክያ እዩ ተዛሪቡ። ኣደማምጻኻ ንምምሕያሽ ይሕግዙኻ።

በስላቬክኛ አገር ሁሉም እንደሚከፈት ለመታየት የሚያስተካክል ነው፡፡ በኢንተርኔትናል ላይ በስላቬክኛ ቋንቋ የተጻፈ የሆነ አስተካክለኛ ነው፡፡

ዋላ ጀመርቲ ስሎቫክያ ብግብራዊ ሓረጋት ኣቢሎም ብ ‘50LANGUAGES’ ስሎቫክኛ ብብቕዓት ክመሃሩ ይኽእሉ። መጀመርታ መሰረታዊ ኣቃውማ ናይቲ ቋንቋ ክትፈልጥ ኢኻ። ኣብነታዊ ዝርርባት ብቋንቋ ወጻኢ ንርእስኻ ክትገልጽ ይሕግዘካ። ኣቐዲምካ ፍልጠት ኣየድልን እዩ።

ምዕቡላት ተማሃሮ እውን እንተኾኑ ነቲ ዝተማህርዎ ክደግሙን ከደልድሉን ይኽእሉ እዮም። ቅኑዕን ብተደጋጋሚ ዝዝረብን ሓረጋት ትመሃር እሞ ብኡንብኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መዓልታዊ ኩነታት ክትረዳድኡ ክትክእሉ ኢኹም። ናይ ምሳሕ ዕረፍቲኹም ወይ ኣብ ትራፊክ ዘለኩም ግዜ ተጠቐሙ ንገለ ደቓይቕ ስሎቫክያ ክትመሃሩ። ኣብ ጉዕዞ ከምኡ ውን ኣብ ገዛ ኢኻ ትመሃር።