© Obiectiv | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
a - Ana
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ă
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
î / î din a
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
be / bî - Barbu
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
e - Elena
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
i - Ion
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
î / î din i
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
je / jî - Jiu
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
o - Olga
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pe / pî - Petre
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
kü / chiu
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
șe / șî
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
te / tî - Tudor
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
țe / țî
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
u - Udrea
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ics - Xenia
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
igrec / i grec
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr