Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
inflamable
la mercaderia perillosa inflamable
brandbaar
het brandbare gevaarlijke goed
inútil
una cursa inútil
zinloos
een zinloze race
poderós
un lleó poderós
machtig
een machtige leeuw