Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
lluny i ample
Des de dalt, es pot mirar lluny i ample sobre el mar.
far and wide
From above, one can look far and wide over the sea.
els dies laborables
He de treballar els dies laborables, només no els diumenges.
on workdays
I have to work on workdays, only not on Sundays.
excepcionalment
Dormen excepcionalment a casa dels avis.
exceptionally
They sleep exceptionally at the grandparents‘.