Phrasebook

en Running errands   »   th การไปทำธุระ

51 [fifty-one]

Running errands

Running errands

51 [ห้าสิบเอ็ด]

hâ-sìp-èt

การไปทำธุระ

[gan-bhai-tam-tóo-rá]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
I want to go to the library. ผ- /-ดิ-ัน-อ--ก---้อ-สม-ด ผม / ด-ฉ-น อยากไปห-องสม-ด ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ห-อ-ส-ุ- ------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปห้องสมุด 0
p-̌--d----hǎ--à--a------i-ha-w---sa-----ot po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ha-wng-sa--mo-ot p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-h-̂-n---a---o-o- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-hâwng-sà-móot
I want to go to the bookstore. ผม---ดิฉ-น-----ไ-ร้-นขายหน--สือ ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านขายหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-ข-ย-น-ง-ื- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปร้านขายหนังสือ 0
p-̌m--i----ǎn-a---â--b-a--r-́n-k-̌---a--g----u po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-ka-i-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---a-i-n-̌-g-s-̌- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-kǎi-nǎng-sěu
I want to go to the newspaper stand. ผม - --ฉ-น-อ-า-----งขา--นัง--อพ---์ ผม / ด-ฉ-น อยากไปแผงขายหน-งส-อพ-มพ- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-แ-ง-า-ห-ั-ส-อ-ิ-พ- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ 0
pǒ----̀-ch--n----ya-k--h-i-pæ̌------i--a----------im po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-pæ-ng-ka-i-na-ng-se-u-pim p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-p-̌-g-k-̌---a-n---e-u-p-m ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-pæ̌ng-kǎi-nǎng-sěu-pim
I want to borrow a book. ผ- - -ิ--- อ-ากย--ห--งสือ ผม / ด-ฉ-น อยากย-มหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ย-ม-น-ง-ื- ------------------------- ผม / ดิฉัน อยากยืมหนังสือ 0
p----d-̀--h-̌--a--y-̂k-y-----a--g--ěu po-m-di--cha-n-a--ya-k-yeum-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-m-n-̌-g-s-̌- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-yeum-nǎng-sěu
I want to buy a book. ผ- -----ั----า--ื้อห-ั-สือ ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ห-ั-ส-อ -------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อหนังสือ 0
p-̌--dì-c--̌--à--a-k---́--na-n--sěu po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-n-̌-g-s-̌- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-nǎng-sěu
I want to buy a newspaper. ผ- - ด------ยากซ---ห-ัง---พ-มพ์ ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อหน-งส-อพ-มพ- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ห-ั-ส-อ-ิ-พ- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อหนังสือพิมพ์ 0
pǒ----------n--̀-y-----éu-n--n---e---pim po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-na-ng-se-u-pim p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-n-̌-g-s-̌---i- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-nǎng-sěu-pim
I want to go to the library to borrow a book. ผม --ดิฉั- ---------ง-มุดเ--่-จ---ยื--น-งสือ ผม / ด-ฉ-น อยากไปห-องสม-ดเพ--อจะไปย-มหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ห-อ-ส-ุ-เ-ื-อ-ะ-ป-ื-ห-ั-ส-อ -------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ 0
pǒm-dì-c-ǎ--à--âk-b-a--h--wn--sa----́------ua-j-----a--yeu----̌ng-sěu po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ha-wng-sa--mo-ot-pe-ua-ja--bhai-yeum-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-h-̂-n---a---o-o---e-u---a---h-i-y-u---a-n---e-u --------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-hâwng-sà-móot-pêua-jà-bhai-yeum-nǎng-sěu
I want to go to the bookstore to buy a book. ผม ----ฉ-- --ากไปร้-น---งส---พ-่-จ---ซ-้---ั-สือ ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านหน-งส-อเพ--อจะไปซ--อหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-ห-ั-ส-อ-พ-่-จ-ไ-ซ-้-ห-ั-ส-อ ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน อยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ 0
pǒ--d---------à--a---b-a--r----nǎng-s--u-p-----j-̀-bhai--e-------g-sěu po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-na-ng-se-u-pe-ua-ja--bhai-se-u-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---a-n---e-u-p-̂-a-j-̀-b-a---e-u-n-̌-g-s-̌- -------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-nǎng-sěu-pêua-jà-bhai-séu-nǎng-sěu
I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. ผ- - ด-ฉั---ยากไ-แ--ข-ย--ั----เ---อจะ---อหนัง-ือพ---์ ผม / ด-ฉ-น อยากไปแผงขายหน-งส-อเพ--อจะซ--อหน-งส-อพ-มพ- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-แ-ง-า-ห-ั-ส-อ-พ-่-จ-ซ-้-ห-ั-ส-อ-ิ-พ- ----------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ 0
p-̌m--i---hǎ--a-----k--h---pæ̌-g---̌---a--g--e----e--a-ja--s----nǎ-g-s-----im po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-pæ-ng-ka-i-na-ng-se-u-pe-ua-ja--se-u-na-ng-se-u-pim p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-p-̌-g-k-̌---a-n---e-u-p-̂-a-j-̀-s-́---a-n---e-u-p-m ------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-pæ̌ng-kǎi-nǎng-sěu-pêua-jà-séu-nǎng-sěu-pim
I want to go to the optician. ผม /-----น อ--ก-ป-้า--ว่น-า ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านแว-นตา ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-แ-่-ต- --------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปร้านแว่นตา 0
p-̌m-d---ch-----̀-ya-k-bhai--á-------dha po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-wæ-n-dha p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---æ-n-d-a ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-wæ̂n-dha
I want to go to the supermarket. ผ- / ----น --า-ไ-ซุ--ปอ---า-์--็ต ผม / ด-ฉ-น อยากไปซ-ปเปอร-มาร-เก-ต ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ซ-ป-ป-ร-ม-ร-เ-็- --------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ต 0
po-m-d-̀-------à--âk-bhai-s---p-b--r------e-t po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-so-op-bhur--ma-ge-t p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-s-́-p-b-u-̶-m---e-t ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-sóop-bhur̶-ma-gèt
I want to go to the bakery. ผม-- ดิ----อยา---ร้----ย-----ง ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านขายขนมป-ง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-ข-ย-น-ป-ง ------------------------------ ผม / ดิฉัน อยากไปร้านขายขนมปัง 0
p-̌m-----ch-̌--a--yâk-bha--r-́--k--i-k--------bh-ng po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-ka-i-ko-n-ma--bhang p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---a-i-k-̌---a---h-n- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-kǎi-kǒn-má-bhang
I want to buy some glasses. ผ----ดิ-ั--อ-า---้-แว--ตา ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อแว-นตา ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-แ-่-ต- ------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อแว่นตา 0
p----di--chǎn--̀---̂k--é---æ̂---ha po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-wæ-n-dha p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-w-̂---h- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-wæ̂n-dha
I want to buy fruit and vegetables. ผม-/-----น อ-าก---อผล-ม้และ--ก ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อผลไม-และผ-ก ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ผ-ไ-้-ล-ผ-ก ------------------------------ ผม / ดิฉัน อยากซื้อผลไม้และผัก 0
po-m-------ǎn-----âk-se---po---mái---́-pàk po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-po-n-ma-i-læ--pa-k p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-p-̌---a-i-l-́-p-̀- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-pǒn-mái-lǽ-pàk
I want to buy rolls and bread. ผ-----ิฉัน--ยา---้----ปัง ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อขนมป-ง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ข-ม-ั- ------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อขนมปัง 0
pǒ--di--ch--n-a---âk-se----ǒn-m---b-ang po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-ko-n-ma--bhang p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-k-̌---a---h-n- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-kǒn-má-bhang
I want to go to the optician to buy glasses. ผม --ดิ-ัน-อยากไปร้าน-ว่----พื-อจะซ-้อแ----า ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านแว-นตาเพ--อจะซ--อแว-นตา ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-แ-่-ต-เ-ื-อ-ะ-ื-อ-ว-น-า -------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา 0
po----ì--hǎ--à-y--k-bha--------æ----h----̂u--jà-s--u--æ̂n-dha po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-wæ-n-dha-pe-ua-ja--se-u-wæ-n-dha p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---æ-n-d-a-p-̂-a-j-̀-s-́---æ-n-d-a ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-wæ̂n-dha-pêua-jà-séu-wæ̂n-dha
I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. ผ- / ด-ฉ-น อยาก-ป--ป---ร-ม-ร--ก็--เ------ซื---ลไ-้และ--ก ผม / ด-ฉ-น อยากไปซ-ปเปอร-มาร-เก-ต เพ--อจะซ--อผลไม-และผ-ก ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ซ-ป-ป-ร-ม-ร-เ-็- เ-ื-อ-ะ-ื-อ-ล-ม-แ-ะ-ั- -------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อจะซื้อผลไม้และผัก 0
po----ì-c-ǎ---̀---̂--bh-i-----p--h--̶-ma--è--p--ua-j-̀--é---ǒ-------læ---a-k po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-so-op-bhur--ma-ge-t-pe-ua-ja--se-u-po-n-ma-i-læ--pa-k p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-s-́-p-b-u-̶-m---e-t-p-̂-a-j-̀-s-́---o-n-m-́---æ---a-k --------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-sóop-bhur̶-ma-gèt-pêua-jà-séu-pǒn-mái-lǽ-pàk
I want to go to the baker to buy rolls and bread. ผม---ดิ-ั---ยา---ร้าน-บเ-อ-ี่เ-ื--จะซ-้อข--ป-ง ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านเบเกอร--เพ--อจะซ--อขนมป-ง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-เ-เ-อ-ี-เ-ื-อ-ะ-ื-อ-น-ป-ง ---------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง 0
p----di---h-̌n----y----b--i-ra---ba--gur--r--e----u------------ǒn--á-bha-g po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-bay-gur--re-e-pe-ua-ja--se-u-ko-n-ma--bhang p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---a---u-̶-r-̂---e-u---a---e-u-k-̌---a---h-n- ---------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-bay-gur̶-rêe-pêua-jà-séu-kǒn-má-bhang

Minority languages in Europe

Many different languages are spoken in Europe. Most of them are Indo-European languages. In addition to the large national languages, there are also many smaller languages. They are minority languages. Minority languages are different from official languages. But they aren't dialects. They aren't the languages of immigrants either. Minority languages are always ethnically driven. Meaning, they are the languages of particular ethnic groups. There are minority languages in almost every country of Europe. That amounts to about 40 languages in the European Union. Some minority languages are only spoken in one country. Among them for example is Sorbian in Germany. Romani, on the other hand, has speakers in many European countries. Minority languages have a special status. Because they are only spoken by a relatively small group. These groups cannot afford to build their own schools. It is also difficult for them to publish their own literature. As a result, many minority languages are threatened by extinction. The European Union wants to protect minority languages. Because every language is an important part of a culture or identity. Some nations do not have a commonwealth and only exist as a minority. Various programs and projects are meant to promote their languages. It is hoped that the culture of smaller ethnic groups will be preserved as well. Nevertheless, some minority languages will disappear soon. Among them is Livonian, spoken in a province of Latvia. Only 20 people remain as native speakers of Livonian. This makes Livonian the smallest language in Europe.
Did you know?
Urdu is counted among the Indo-Iranian languages. It is spoken in Pakistan and a few Indian states. Urdu is the native language of about 60 million people. It is the national language in Pakistan. It is also recognized as one of the 22 official languages in India. Urdu is very closely related to Hindi. Both languages are basically just two sociolects of Hindustani. Hindustani emerged from different languages in northern India starting in the 13th century. Today Urdu and Hindi are considered two independent languages. Speakers of these languages can communicate with each other easily though. The semiotic system is what clearly differentiates the two. Urdu is written with a version of the Persian-Arabic alphabet, while Hindi is not. Urdu is very prominent as a literary language. It is also often used in large film productions. Learn Urdu - it is the key to the culture of South Asia!