Phrasebook

en giving reasons 2   »   mr कारण देणे २

76 [seventy-six]

giving reasons 2

giving reasons 2

७६ [शहात्तर]

76 [Śahāttara]

कारण देणे २

[kāraṇa dēṇē 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
Why didn’t you come? त- -ा--ल- - --ी-----स? त- क- आल- / आल- न-ह-स? त- क- आ-ा / आ-ी न-ह-स- ---------------------- तू का आला / आली नाहीस? 0
t- kā --ā---lī---hīsa? tū kā ālā/ ālī nāhīsa? t- k- ā-ā- ā-ī n-h-s-? ---------------------- tū kā ālā/ ālī nāhīsa?
I was ill. म--आजार- ह-तो--/ हो-े. म- आज-र- ह-त-. / ह-त-. म- आ-ा-ी ह-त-. / ह-त-. ---------------------- मी आजारी होतो. / होते. 0
M--ā---- --t-.-/ -ōt-. Mī ājārī hōtō. / Hōtē. M- ā-ā-ī h-t-. / H-t-. ---------------------- Mī ājārī hōtō. / Hōtē.
I didn’t come because I was ill. म- आल- न-ही---र---ी-आज-री ----.-/ -ोते. म- आल- न-ह- क-रण म- आज-र- ह-त-. / ह-त-. म- आ-ो न-ह- क-र- म- आ-ा-ी ह-त-. / ह-त-. --------------------------------------- मी आलो नाही कारण मी आजारी होतो. / होते. 0
Mī-āl- -āh--kā-aṇ---ī-āj--ī ----.-- ---ē. Mī ālō nāhī kāraṇa mī ājārī hōtō. / Hōtē. M- ā-ō n-h- k-r-ṇ- m- ā-ā-ī h-t-. / H-t-. ----------------------------------------- Mī ālō nāhī kāraṇa mī ājārī hōtō. / Hōtē.
Why didn’t she come? त---ा आली-----? त- क- आल- न-ह-? त- क- आ-ी न-ह-? --------------- ती का आली नाही? 0
Tī k- ā-ī---h-? Tī kā ālī nāhī? T- k- ā-ī n-h-? --------------- Tī kā ālī nāhī?
She was tired. त--दम---होती. त- दमल- ह-त-. त- द-ल- ह-त-. ------------- ती दमली होती. 0
Tī-d--al---ō--. Tī damalī hōtī. T- d-m-l- h-t-. --------------- Tī damalī hōtī.
She didn’t come because she was tired. ती -ली---ह--क-रण--ी-द-ल- -ोत-. त- आल- न-ह- क-रण त- दमल- ह-त-. त- आ-ी न-ह- क-र- त- द-ल- ह-त-. ------------------------------ ती आली नाही कारण ती दमली होती. 0
Tī -lī-n-h--kā-a-- ---da-a-ī hō-ī. Tī ālī nāhī kāraṇa tī damalī hōtī. T- ā-ī n-h- k-r-ṇ- t- d-m-l- h-t-. ---------------------------------- Tī ālī nāhī kāraṇa tī damalī hōtī.
Why didn’t he come? तो-का आ---न-ही? त- क- आल- न-ह-? त- क- आ-ा न-ह-? --------------- तो का आला नाही? 0
Tō-kā ā-ā n--ī? Tō kā ālā nāhī? T- k- ā-ā n-h-? --------------- Tō kā ālā nāhī?
He wasn’t interested. त्याला-रूच- -व-ह-ी. त-य-ल- र-च- नव-हत-. त-य-ल- र-च- न-्-त-. ------------------- त्याला रूची नव्हती. 0
T---ā-r-c- navh---. Tyālā rūcī navhatī. T-ā-ā r-c- n-v-a-ī- ------------------- Tyālā rūcī navhatī.
He didn’t come because he wasn’t interested. त---ला-ना-ी क--- ---ाल- रू---नव्ह-ी. त- आल- न-ह- क-रण त-य-ल- र-च- नव-हत-. त- आ-ा न-ह- क-र- त-य-ल- र-च- न-्-त-. ------------------------------------ तो आला नाही कारण त्याला रूची नव्हती. 0
T- -lā-n-hī -ār-ṇa t---ā rūcī-na-h--ī. Tō ālā nāhī kāraṇa tyālā rūcī navhatī. T- ā-ā n-h- k-r-ṇ- t-ā-ā r-c- n-v-a-ī- -------------------------------------- Tō ālā nāhī kāraṇa tyālā rūcī navhatī.
Why didn’t you come? त--्ह---ा---- -ाह--? त-म-ह- क- आल- न-ह-त? त-म-ह- क- आ-ा न-ह-त- -------------------- तुम्ही का आला नाहीत? 0
Tumhī-kā --ā----ī--? Tumhī kā ālā nāhīta? T-m-ī k- ā-ā n-h-t-? -------------------- Tumhī kā ālā nāhīta?
Our car is damaged. आ--ी का- बि--ल---ह-. आमच- क-र ब-घडल- आह-. आ-च- क-र ब-घ-ल- आ-े- -------------------- आमची कार बिघडली आहे. 0
Āma-ī -ār- -----ḍa-ī -hē. Āmacī kāra bighaḍalī āhē. Ā-a-ī k-r- b-g-a-a-ī ā-ē- ------------------------- Āmacī kāra bighaḍalī āhē.
We didn’t come because our car is damaged. आम्-- ना-ी -लो क-र--आमची-कार ब----- आह-. आम-ह- न-ह- आल- क-रण आमच- क-र ब-घडल- आह-. आ-्-ी न-ह- आ-ो क-र- आ-च- क-र ब-घ-ल- आ-े- ---------------------------------------- आम्ही नाही आलो कारण आमची कार बिघडली आहे. 0
Ā--ī nāhī---- kār-ṇ--------kā----igh--alī āhē. Āmhī nāhī ālō kāraṇa āmacī kāra bighaḍalī āhē. Ā-h- n-h- ā-ō k-r-ṇ- ā-a-ī k-r- b-g-a-a-ī ā-ē- ---------------------------------------------- Āmhī nāhī ālō kāraṇa āmacī kāra bighaḍalī āhē.
Why didn’t the people come? लोक का--ा---आल-? ल-क क- न-ह- आल-? ल-क क- न-ह- आ-े- ---------------- लोक का नाही आले? 0
L-ka kā --hī----? Lōka kā nāhī ālē? L-k- k- n-h- ā-ē- ----------------- Lōka kā nāhī ālē?
They missed the train. त-यां-ी ट्र-न चु---. त-य--च- ट-र-न च-कल-. त-य-ं-ी ट-र-न च-क-ी- -------------------- त्यांची ट्रेन चुकली. 0
Ty-n-cī ṭr--- cu--lī. Tyān-cī ṭrēna cukalī. T-ā-̄-ī ṭ-ē-a c-k-l-. --------------------- Tyān̄cī ṭrēna cukalī.
They didn’t come because they missed the train. त--न--ी---े-क--- -्-ां------े-------. त- न-ह- आल- क-रण त-य--च- ट-र-न च-कल-. त- न-ह- आ-े क-र- त-य-ं-ी ट-र-न च-क-ी- ------------------------------------- ते नाही आले कारण त्यांची ट्रेन चुकली. 0
T- nā---ā-ē-kāra-a t--n-cī---ē-a cu--l-. Tē nāhī ālē kāraṇa tyān-cī ṭrēna cukalī. T- n-h- ā-ē k-r-ṇ- t-ā-̄-ī ṭ-ē-a c-k-l-. ---------------------------------------- Tē nāhī ālē kāraṇa tyān̄cī ṭrēna cukalī.
Why didn’t you come? तू क--आ-ा-- आ-- न--ी-? त- क- आल- / आल- न-ह-स? त- क- आ-ा / आ-ी न-ह-स- ---------------------- तू का आला / आली नाहीस? 0
T---ā-ā-ā/-ā-ī-n--īs-? Tū kā ālā/ ālī nāhīsa? T- k- ā-ā- ā-ī n-h-s-? ---------------------- Tū kā ālā/ ālī nāhīsa?
I was not allowed to. म---य--्या-ी-प---नग- नव्ह--. मल- य-ण-य-च- परव-नग- नव-हत-. म-ा य-ण-य-च- प-व-न-ी न-्-त-. ---------------------------- मला येण्याची परवानगी नव्हती. 0
Malā--ē--ā-- -a-a-āna-------atī. Malā yēṇyācī paravānagī navhatī. M-l- y-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- n-v-a-ī- -------------------------------- Malā yēṇyācī paravānagī navhatī.
I didn’t come because I was not allowed to. म- --ो-/ आ-े--ा-ी का-ण-मला-य-ण-य--- पर-ानग- नव----. म- आल- / आल- न-ह- क-रण मल- य-ण-य-च- परव-नग- नव-हत-. म- आ-ो / आ-े न-ह- क-र- म-ा य-ण-य-च- प-व-न-ी न-्-त-. --------------------------------------------------- मी आलो / आले नाही कारण मला येण्याची परवानगी नव्हती. 0
Mī--lō/--l--nāh- -āraṇ---a-ā-yēṇyāc- --r---nagī nav-a--. Mī ālō/ ālē nāhī kāraṇa malā yēṇyācī paravānagī navhatī. M- ā-ō- ā-ē n-h- k-r-ṇ- m-l- y-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- n-v-a-ī- -------------------------------------------------------- Mī ālō/ ālē nāhī kāraṇa malā yēṇyācī paravānagī navhatī.

The indigenous languages of America

Many different languages are spoken in America. English is the main language in North America. Spanish and Portuguese dominate in South America. All of these languages came to America from Europe. Before colonization, other languages were spoken there. These languages are known as the indigenous languages of America. Until today, they haven't been explored substantially. The variety of these languages is enormous. It is estimated that there are about 60 language families in North America. In South America there could even be as many as 150. Additionally, there are many isolated languages. All of these languages are very different. They exhibit only a few common structures. Therefore, it is difficult to classify the languages. The reason for their differences lies in the history of America. America was colonized in several stages. The first people came to America more than 10,000 years ago. Each population brought its language to the continent. The indigenous languages are most similar to Asian languages. The situation regarding America's ancient languages isn't the same everywhere. Many Native American languages are still in use in South America. Languages like Guarani or Quechua have millions of active speakers. By contrast, many languages in North America are almost extinct. The culture of the Native Americans of North America was long oppressed. In the process, their languages were lost. But interest in them has increased in the last few decades. There are many programs that aim to nurture and protect the languages. So they could have a future after all…