Vestmik

et Sidesõnad 4   »   te సముచ్చయం 4

97 [üheksakümmend seitse]

Sidesõnad 4

Sidesõnad 4

97 [తొంభై ఏడు]

97 [Tombhai ēḍu]

సముచ్చయం 4

[Samuccayaṁ 4]

Valige, kuidas soovite tõlget näha:   
eesti telugu Mängi Rohkem
Ta jäi magama, kuigi telekas töötas. టీ.-ీ---ో--తు----టికీ--యన -డు-ుం-ిప----ు ట-.వ-. మ-గ-త-న-నపట-క- ఆయన పడ-క--డ-ప-య-ర- ట-.-ీ- మ-గ-త-న-న-ట-క- ఆ-న ప-ు-ు-డ-ప-య-ర- ---------------------------------------- టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు 0
Ṭ--Vī---ōgut--na---ikī-āya-a-pa-u-u-ḍ-p-y-ru Ṭī.Vī. Mōgutunnapaṭikī āyana paḍukuṇḍipōyāru Ṭ-.-ī- M-g-t-n-a-a-i-ī ā-a-a p-ḍ-k-ṇ-i-ō-ā-u -------------------------------------------- Ṭī.Vī. Mōgutunnapaṭikī āyana paḍukuṇḍipōyāru
Ta jäi veel, kuigi juba oli hilja. ఆల-్యం-అ--పో-ప్-టి-- -య--మర-కొంత-సే---వ-ళ-ళ-ప-కు-డా ఉన్న-రు ఆలస-య- అయ-ప-నప-పట-క- ఆయన మర-క--త స-ప- వ-ళ-ళ-ప-క--డ- ఉన-న-ర- ఆ-స-య- అ-ి-ో-ప-ప-ి-ీ ఆ-న మ-ి-ొ-త స-ప- వ-ళ-ళ-ప-క-ం-ా ఉ-్-ా-ు ----------------------------------------------------------- ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు 0
Ā-as-a- -yi--n--p-ṭ--ī ---na-ma-i-ont- s-pu ------ōk-ṇḍā-u-nāru Ālasyaṁ ayipōnappaṭikī āyana marikonta sēpu veḷḷipōkuṇḍā unnāru Ā-a-y-ṁ a-i-ō-a-p-ṭ-k- ā-a-a m-r-k-n-a s-p- v-ḷ-i-ō-u-ḍ- u-n-r- --------------------------------------------------------------- Ālasyaṁ ayipōnappaṭikī āyana marikonta sēpu veḷḷipōkuṇḍā unnāru
Ta ei tulnud, kuigi me leppisime kohtumise kokku. మ--ు----య-ంట్-ెంట- ---ు--న--ప--ట----ఆయ-----ే-ు మ-మ- అప-య--ట-మ--ట- చ-స-క-న-నప-పట-క- ఆయన ర-ల-ద- మ-మ- అ-ా-ి-ట-మ-ం-్ చ-స-క-న-న-్-ట-క- ఆ-న ర-ల-ద- ---------------------------------------------- మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు 0
M--u -pā-i---eṇ-----uk---appa-i-ī--y--- -āl-du Mēmu apāyiṇṭmeṇṭ cēsukunnappaṭikī āyana rālēdu M-m- a-ā-i-ṭ-e-ṭ c-s-k-n-a-p-ṭ-k- ā-a-a r-l-d- ---------------------------------------------- Mēmu apāyiṇṭmeṇṭ cēsukunnappaṭikī āyana rālēdu
Telekas töötas. Sellele vaatamata jäi ta magama. ట-.వీ---ోగ--ూ-ే -ంది- -యిన----న-పడ--ుండ--ో--రు ట-.వ-. మ-గ-త-న- ఉ-ద-. అయ-న- ఆయన పడ-క--డ-ప-య-ర- ట-.-ీ- మ-గ-త-న- ఉ-ద-. అ-ి-ా ఆ-న ప-ు-ు-డ-ప-య-ర- ---------------------------------------------- టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు 0
Ṭ---ī.----utū-- u---. ---n--āya----aḍ----ḍ-p----u Ṭī.Vī. Mōgutūnē undi. Ayinā āyana paḍukuṇḍipōyāru Ṭ-.-ī- M-g-t-n- u-d-. A-i-ā ā-a-a p-ḍ-k-ṇ-i-ō-ā-u ------------------------------------------------- Ṭī.Vī. Mōgutūnē undi. Ayinā āyana paḍukuṇḍipōyāru
Oli juba hilja. Sellele vaatamata jäi ta veel. ఆ--్య---య-పో-ింద-- అయిన- -యన-మ--క-ంత--ేపు వ--్-ిపోక-ం----న--ా-ు ఆలస-య- అయ-ప-య--ద-. అయ-న- ఆయన మర-క--త స-ప- వ-ళ-ళ-ప-క--డ- ఉన-న-ర- ఆ-స-య- అ-ి-ో-ి-ద-. అ-ి-ా ఆ-న మ-ి-ొ-త స-ప- వ-ళ-ళ-ప-క-ం-ా ఉ-్-ా-ు --------------------------------------------------------------- ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు 0
Ā---yaṁ-a-----i-di--Ay-n--āyan--ma-ikon-a -ēp-----ḷ--ōk--ḍā---n-ru Ālasyaṁ ayipōyindi. Ayinā āyana marikonta sēpu veḷḷipōkuṇḍā unnāru Ā-a-y-ṁ a-i-ō-i-d-. A-i-ā ā-a-a m-r-k-n-a s-p- v-ḷ-i-ō-u-ḍ- u-n-r- ------------------------------------------------------------------ Ālasyaṁ ayipōyindi. Ayinā āyana marikonta sēpu veḷḷipōkuṇḍā unnāru
Me leppisime kohtumise kokku. Sellele vaatamata ta ei tulnud. మే----ప-యి-ట్మ-ంట-----ుకున-న-ు---య-నా--య--రాల--ు మ-మ- అప-య--ట-మ--ట- చ-స-క-న-నమ-. అయ-న- ఆయన ర-ల-ద- మ-మ- అ-ా-ి-ట-మ-ం-్ చ-స-క-న-న-ు- అ-ి-ా ఆ-న ర-ల-ద- ------------------------------------------------ మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు 0
M-mu--pā-i--me-ṭ -------n---. --i-ā --a-- ---ēdu Mēmu apāyiṇṭmeṇṭ cēsukunnamu. Ayinā āyana rālēdu M-m- a-ā-i-ṭ-e-ṭ c-s-k-n-a-u- A-i-ā ā-a-a r-l-d- ------------------------------------------------ Mēmu apāyiṇṭmeṇṭ cēsukunnamu. Ayinā āyana rālēdu
Ehkki tal ei ole juhiluba, sõidab ta autoga. ఆయన----ద లైస-న్స- లే-పోయ--- క--- -డు-ు-ార-. ఆయన వద-ద ల-స-న-స- ల-కప-య-న- క-ర- నడ-ప-త-ర-. ఆ-న వ-్- ల-స-న-స- ల-క-ో-ి-ా క-ర- న-ు-ు-ా-ు- ------------------------------------------- ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. 0
Ā---- ---d--l----n- lē------i-ā āya-a -ār naḍ---t-n-āru Āyana vadda laisens lēdu, ayinā āyana kār naḍuputunnāru Ā-a-a v-d-a l-i-e-s l-d-, a-i-ā ā-a-a k-r n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------------- Āyana vadda laisens lēdu, ayinā āyana kār naḍuputunnāru
Ehkki tänav on libe, sõidab ta kiiresti. ర-డ----జా-ుడు-- ఉ-------న చ-ల--వే---ా-బం--న---డు---ా-ు. ర-డ-డ- జ-ర-డ-గ- ఉన-న- ఆయన చ-ల- వ-గ-గ- బ-డ-న- నడ-ప-త-ర-. ర-డ-డ- జ-ర-డ-గ- ఉ-్-ా ఆ-న చ-ల- వ-గ-గ- బ-డ-న- న-ు-ు-ా-ు- ------------------------------------------------------- రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. 0
Vēga-gā Vēgaṅgā V-g-ṅ-ā ------- Vēgaṅgā
Ehkki ta on purjus, sõidab ta rattaga. ఆ-న మం-ు---గ---న--ా--ూడా----ిల్ -- త--్కు----. ఆయన మ-ద- త-గ- ఉన-న- క-డ- స-క-ల- న- త-క-క-త-ర-. ఆ-న మ-ద- త-గ- ఉ-్-ా క-డ- స-క-ల- న- త-క-క-త-ర-. ---------------------------------------------- ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. 0
R--ḍu --ru---ā--ndi, ----ā --ana--ē-a--- b---ī -aḍupu-un-āru Rōḍḍu jāruḍugā undi, ayinā āyana vēgaṅgā baṇḍī naḍuputunnāru R-ḍ-u j-r-ḍ-g- u-d-, a-i-ā ā-a-a v-g-ṅ-ā b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------ Rōḍḍu jāruḍugā undi, ayinā āyana vēgaṅgā baṇḍī naḍuputunnāru
Tal ei ole juhiluba. Sellele vaatamata sõidab ta autoga. ఆ-- వద్ద--ై-ెన-సు-ల-న---ట---- ఆ-న---ర్---ుప-త-న--ా-ు ఆయన వద-ద ల-స-న-స- ల-నప-పట-క-, ఆయన క-ర- నడ-ప-త-న-న-ర- ఆ-న వ-్- ల-స-న-స- ల-న-్-ట-క-, ఆ-న క-ర- న-ు-ు-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------------- ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు 0
Āya---vadd--la-sens-----a-p-ṭ--ī- -y--a-k-r-n-ḍu-utu--āru Āyana vadda laisensu lēnappaṭikī, āyana kār naḍuputunnāru Ā-a-a v-d-a l-i-e-s- l-n-p-a-i-ī- ā-a-a k-r n-ḍ-p-t-n-ā-u --------------------------------------------------------- Āyana vadda laisensu lēnappaṭikī, āyana kār naḍuputunnāru
Tänav on libe. Sellele vaatamata sõidab ta nii kiiresti. రోడ-డ- ---ు-----ఉ----్పట---- --- వ----ా-బ--ీ-నడుప--ున్నారు ర-డ-డ- జ-ర-డ-గ- ఉన-నప-పట-క-, ఆయన వ-గ-గ- బ-డ- నడ-ప-త-న-న-ర- ర-డ-డ- జ-ర-డ-గ- ఉ-్-ప-ప-ి-ీ- ఆ-న వ-గ-గ- బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------------------- రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు 0
Rōḍ---j---ḍ----u----p-ṭ-k-, āyana v-g--g--ba--ī--a-u--t-n-āru Rōḍḍu jāruḍugā unnappaṭikī, āyana vēgaṅgā baṇḍī naḍuputunnāru R-ḍ-u j-r-ḍ-g- u-n-p-a-i-ī- ā-a-a v-g-ṅ-ā b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------- Rōḍḍu jāruḍugā unnappaṭikī, āyana vēgaṅgā baṇḍī naḍuputunnāru
Ta on purjus. Sellele vaatamata sõidab ta rattaga. ఆ-న--ా---ఉ-్-ప్-ట-కీ,---- -ైక---డుపు-ున-న-రు ఆయన త-గ- ఉన-నప-పట-క-, ఆయన బ-క- నడ-ప-త-న-న-ర- ఆ-న త-గ- ఉ-్-ప-ప-ి-ీ- ఆ-న బ-క- న-ు-ు-ు-్-ా-ు -------------------------------------------- ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు 0
Āyana -ā---unn-p--ṭi--,-āyana-b-ik na---utun-āru Āyana tāgi unnappaṭikī, āyana baik naḍuputunnāru Ā-a-a t-g- u-n-p-a-i-ī- ā-a-a b-i- n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------ Āyana tāgi unnappaṭikī, āyana baik naḍuputunnāru
Ta ei leia töökohta, kuigi ta on õppinud. ఆ-- క--ేజ- -ి వ-ళ-ళ-నప-పటి-ీ,-ఆమెకి-ఉ-్య--- దొ--లేదు ఆమ- క-ల-జ- క- వ-ళ-ళ-నప-పట-క-, ఆమ-క- ఉద-య-గ- ద-రకల-ద- ఆ-ె క-ల-జ- క- వ-ళ-ళ-న-్-ట-క-, ఆ-ె-ి ఉ-్-ో-ం ద-ర-ల-ద- ---------------------------------------------------- ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు 0
Āme -ā----ki v-ḷḷi--ppa-i-ī- ām--- -dy---- --rak----u Āme kālēj ki veḷḷinappaṭikī, āmeki udyōgaṁ dorakalēdu Ā-e k-l-j k- v-ḷ-i-a-p-ṭ-k-, ā-e-i u-y-g-ṁ d-r-k-l-d- ----------------------------------------------------- Āme kālēj ki veḷḷinappaṭikī, āmeki udyōgaṁ dorakalēdu
Ta ei lähe arsti juurde, kuigi tal on valud. ఆమె నొ-్ప-తో ఉ---ప్పట-కీ, -మ- -ాక--ర్--ద్-క- వ---ళ-ు ఆమ- న-ప-ప-త- ఉన-నప-పట-క-, ఆమ- డ-క-టర- వద-దక- వ-ళ-ళద- ఆ-ె న-ప-ప-త- ఉ-్-ప-ప-ి-ీ- ఆ-ె డ-క-ట-్ వ-్-క- వ-ళ-ళ-ు ---------------------------------------------------- ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు 0
Āme-n-ppit---nna-p-ṭ-kī,-ām- ḍā-----va---k------adu Āme noppitō unnappaṭikī, āme ḍākṭar vaddaku veḷḷadu Ā-e n-p-i-ō u-n-p-a-i-ī- ā-e ḍ-k-a- v-d-a-u v-ḷ-a-u --------------------------------------------------- Āme noppitō unnappaṭikī, āme ḍākṭar vaddaku veḷḷadu
Ta ostab auto, kuigi tal ei ole raha. ఆ-- వద-ద --్బు-ల-న-్--ికీ- ఆ-ె క-ర--కొన---ి ఆమ- వద-ద డబ-బ- ల-నప-పట-క-, ఆమ- క-ర- క-న-నద- ఆ-ె వ-్- డ-్-ు ల-న-్-ట-క-, ఆ-ె క-ర- క-న-న-ి ------------------------------------------- ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది 0
Āme-va--a ḍa--- l-n---aṭi--,-ā-e ---- k-nn--i Āme vadda ḍabbu lēnappaṭikī, āme kāru konnadi Ā-e v-d-a ḍ-b-u l-n-p-a-i-ī- ā-e k-r- k-n-a-i --------------------------------------------- Āme vadda ḍabbu lēnappaṭikī, āme kāru konnadi
Ta on õppinud. Sellele vaatamata ei leia ta töökohta. ఆమె -ా-ేజ- క---ెళ------.-అయినప్-ట------ెకి ఉద్------ొ-క---ు ఆమ- క-ల-జ- క- వ-ళ-ళ--ద-. అయ-నప-పట-క- ఆమ-క- ఉద-య-గ- ద-రకల-ద- ఆ-ె క-ల-జ- క- వ-ళ-ళ-ం-ి- అ-ి-ప-ప-ి-ీ ఆ-ె-ి ఉ-్-ో-ం ద-ర-ల-ద- ----------------------------------------------------------- ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు 0
Ām- --l-- k--ve-----i- ---nap---ikī-āmeki-u----a- --r--a--du Āme kālēj ki veḷḷindi. Ayinappaṭikī āmeki udyōgaṁ dorakalēdu Ā-e k-l-j k- v-ḷ-i-d-. A-i-a-p-ṭ-k- ā-e-i u-y-g-ṁ d-r-k-l-d- ------------------------------------------------------------ Āme kālēj ki veḷḷindi. Ayinappaṭikī āmeki udyōgaṁ dorakalēdu
Tal on valud. Sellele vaatamata ei lähe ta arsti juurde. ఆమ- న---ప-తో-ఉంద---అయి----టికీ--మె డా-్-----ద-ద-ు --ళ్--ు ఆమ- న-ప-ప-త- ఉ-ద-. అయ-నప-పట-క- ఆమ- డ-క-టర- వద-దక- వ-ళ-ళద- ఆ-ె న-ప-ప-త- ఉ-ద-. అ-ి-ప-ప-ి-ీ ఆ-ె డ-క-ట-్ వ-్-క- వ-ళ-ళ-ు --------------------------------------------------------- ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు 0
Ām- -oppitō -n-i. A-i--pp-ṭikī--me ḍ-kṭ-r vad---- -e----u Āme noppitō undi. Ayinappaṭikī āme ḍākṭar vaddaku veḷḷadu Ā-e n-p-i-ō u-d-. A-i-a-p-ṭ-k- ā-e ḍ-k-a- v-d-a-u v-ḷ-a-u --------------------------------------------------------- Āme noppitō undi. Ayinappaṭikī āme ḍākṭar vaddaku veḷḷadu
Tal ei ole raha. Sellele vaatamata ostab ta auto. ఆ-ె వద---డ-------దు- అయ--ప----కీ ఆ------- కొన్--ి ఆమ- వద-ద డబ-బ- ల-ద-. అయ-నప-పట-క- ఆమ- క-ర- క-న-నద- ఆ-ె వ-్- డ-్-ు ల-ద-. అ-ి-ప-ప-ి-ీ ఆ-ె క-ర- క-న-న-ి ------------------------------------------------- ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది 0
Āme ------ḍ--bu l-d-----i--pp--i-ī --e-k-ru kon-adi Āme vadda ḍabbu lēdu. Ayinappaṭikī āme kāru konnadi Ā-e v-d-a ḍ-b-u l-d-. A-i-a-p-ṭ-k- ā-e k-r- k-n-a-i --------------------------------------------------- Āme vadda ḍabbu lēdu. Ayinappaṭikī āme kāru konnadi

Noored õpivad teistmoodi kui vanad

Lapsed õpivad keeli üsna kiiresti. Täiskasvanutel võtab see tavaliselt kauema aega. Kuid lapsed ei õpi täiskasvanutest paremini. Nad lihtsalt õpivad teistmoodi. Uue keele õppimisel saavutab aju üsna palju. Aju peab samaaegselt õppima palju erinevaid asju. Keele õppimisel ei piisa vaid sellele mõtlemisest. Inimene peab õppima uusi sõnu välja ütlema. Seepärast peavad kõneorganid õppima uusi liigutusi. Aju peab õppima toime tulema uute situatsioonidega. Võõras keeles suhtlemine on väljakutse. Kuid täiskasvanud õpivad erinevates eluetappides keeli erinevalt. 20-30-aastaselt on täiskasvanud veel õppimisharjumus. Kool ja õppimine ei ole liiga kauges minevikus. Seega on aju hästi treenitud. Niisiis suudab aju omandada võõrkeeli väga kõrgel tasemel. 40-50-aastased inimesed on juba palu õppinud. Nende ajule on antud kogemused kasuks. Nad suudavad uut materjali hästi seostada vanade teadmistega. Selles vanuses õpib inimene hästi asju, mis on talle juba tuttavad. See võib tähendada näiteks keeli, mis on sarnased keeltega, mida ta on juba varem õppinud. 60- ja 70-aastaselt on tavaliselt inimesel palju vaba aega. Neil on aega palju harjutada. See on aga keelte puhul eriti oluline. Vanemad inimesed õpivad näiteks eriti hästi võõrkeeles kirjutama. Igas eas on võimalik edukalt õppida. Aju suudab luua uusi närvirakke ka pärast puberteediiga. Ja ta naudib seda...