بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

blackberry
blackberry
 
shopping cart
shopping cart
 
traffic sign
traffic sign
 
wire
wire
 
बाथ टब
बाथ टब
 
bath tub
bath tub
 
iguana
iguana
 
प्रमाणपत्र
प्रमाणपत्र
 
रहदारी चिन्ह
रहदारी चिन्ह
 
घोखड
घोखड
 
खरेदीसाठी उपयोगी गाडी
खरेदीसाठी उपयोगी गाडी
 
बाक
बाक
 
curve
curve
 
वायर
वायर
 
triangle
triangle
 
त्रिकोण
त्रिकोण
 
तुती
तुती
 
certificate
certificate
 
50l-card-blank
blackberry blackberry
50l-card-blank
shopping cart shopping cart
50l-card-blank
traffic sign traffic sign
50l-card-blank
wire wire
50l-card-blank
बाथ टब बाथ टब
50l-card-blank
bath tub bath tub
50l-card-blank
iguana iguana
50l-card-blank
प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र
50l-card-blank
रहदारी चिन्ह रहदारी चिन्ह
50l-card-blank
घोखड घोखड
50l-card-blank
खरेदीसाठी उपयोगी गाडी खरेदीसाठी उपयोगी गाडी
50l-card-blank
बाक बाक
50l-card-blank
curve curve
50l-card-blank
वायर वायर
50l-card-blank
triangle triangle
50l-card-blank
त्रिकोण त्रिकोण
50l-card-blank
तुती तुती
50l-card-blank
certificate certificate