بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫رقصنده
‫رقصنده
 
पितळ
पितळ
 
सूक्ष्मतुषारक पात्र
सूक्ष्मतुषारक पात्र
 
‫اسپری
‫اسپری
 
नर्तक
नर्तक
 
‫آلبوم عکس
‫آلبوم عکس
 
कंकण
कंकण
 
सज्जा
सज्जा
 
‫النگو
‫النگو
 
‫برنج
‫برنج
 
‫کاغذ خرد شده
‫کاغذ خرد شده
 
फोटो अल्बम
फोटो अल्बम
 
‫اسب
‫اسب
 
फाटका कागद
फाटका कागद
 
घोडा
घोडा
 
‫بالکن
‫بالکن
 
प्रतिबंधित रस्ता
प्रतिबंधित रस्ता
 
‫سبقت ممنوع
‫سبقت ممنوع
 
50l-card-blank
‫رقصنده ‫رقصنده
50l-card-blank
पितळ पितळ
50l-card-blank
सूक्ष्मतुषारक पात्र सूक्ष्मतुषारक पात्र
50l-card-blank
‫اسپری ‫اسپری
50l-card-blank
नर्तक नर्तक
50l-card-blank
‫آلبوم عکس ‫آلبوم عکس
50l-card-blank
कंकण कंकण
50l-card-blank
सज्जा सज्जा
50l-card-blank
‫النگو ‫النگو
50l-card-blank
‫برنج ‫برنج
50l-card-blank
‫کاغذ خرد شده ‫کاغذ خرد شده
50l-card-blank
फोटो अल्बम फोटो अल्बम
50l-card-blank
‫اسب ‫اسب
50l-card-blank
फाटका कागद फाटका कागद
50l-card-blank
घोडा घोडा
50l-card-blank
‫بالکن ‫بالکن
50l-card-blank
प्रतिबंधित रस्ता प्रतिबंधित रस्ता
50l-card-blank
‫سبقت ممنوع ‫سبقت ممنوع