بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
قابل اعتماد
خلبان‌های قابل اعتماد
fidinda
la fidindaj pilotoj
خنده‌دار
لباس پوشیدن خنده‌دار
amuzo
la amuza kostumo
بی‌پروا
نشستن بی‌پروا
malprudenta
la malprudenta sidpozicio