بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
در جلو
دکمه‌ای در جلوی شلوار وجود ندارد.
elöl
Hiányzik egy gomb az nadrág elöl.
اولاً
اولاً وقت ندارم، دوماً علاقه‌ای ندارم.
először
Először nincs időm, másodszor nincs érdeklődésem.
در گذشته
در گذشته، تلفن همراه وجود نداشت.
a múltban
A múltban nem voltak mobiltelefonok.