بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
‫باد
жьыбгъэ
‫فندق شکن
дэ зэракъутэрэ Iад
‫تازه ازدواج کرده
къызэрэщэгъакIэхэр