کتاب لغت

fa ‫خانواده‬   »   tl Family Members

‫2 [دو]‬

‫خانواده‬

‫خانواده‬

2 [dalawa]

Family Members

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی زبان تاگالوگ بازی بیشتر
‫پدربزرگ‬ ang lolo ang lolo 1
‫مادربزرگ‬ ang lola ang lola 1
‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)‬ ang lalaki at ang babae / sila ang lalaki at ang babae / sila 1
‫پدر‬ ang tatay / ang ama ang tatay / ang ama 1
‫مادر‬ ang nanay / ang ina ang nanay / ang ina 1
‫او (پدر) و او (مادر)‬ ang lalaki at ang babae / sila ang lalaki at ang babae / sila 1
‫پسر‬ ang anak na lalaki ang anak na lalaki 1
‫دختر‬ ang anak na babae ang anak na babae 1
‫او (پسر) و او (دختر)‬ ang lalaki at ang babae / sila ang lalaki at ang babae / sila 1
‫برادر‬ ang kapatid na lalaki ang kapatid na lalaki 1
‫خواهر‬ ang kapatid na babae ang kapatid na babae 1
‫او (برادر) و او (خواهر)‬ ang lalaki at ang babae / sila ang lalaki at ang babae / sila 1
‫عمو، دایی‬ ang tiyuhin / ang tiyo / ang tito ang tiyuhin / ang tiyo / ang tito 1
‫عمه، خاله‬ ang tiyahin / ang tiya / ang tita ang tiyahin / ang tiya / ang tita 1
‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)‬ ang lalaki at ang babae / sila ang lalaki at ang babae / sila 1
‫ما یک خانواده هستیم.‬ Tayo ay isang pamilya. / Kami ay isang pamilya. Tayo ay isang pamilya. / Kami ay isang pamilya. 1
‫این ‫خانواده کوچک نیست.‬ Ang pamilya ay hindi maliit. Ang pamilya ay hindi maliit. 1
‫این ‫خانواده بزرگ است.‬ Ang pamilya ay malaki. Ang pamilya ay malaki. 1

‫آیا همه ما آفریقایی صحبت می کنیم؟‬

‫همه ما در آفریقا نبوده ایم.‬ ‫امّا، این امکان وجود دارد که تمام زبان ها در آنجا وجود داشته اند!‬ ‫در هر صورت، بسیاری از دانشمندان بر این باورند.‬ ‫به نظر آنها، منشاء همه زبان ها از آفریقاست.‬ ‫از آنجا در سایر نقاط جهان منتشر شده است.‬ ‫در مجموع بیش از 6000 زبان مختلف در جهان وجود دارد.‬ ‫امّا، گفته می شود که همه آنها ریشه های مشترک آفریقایی دارند.‬ ‫محقّقان آواهای زبان های مختلف را مقایسه کرده اند.‬ ‫آواها کوچکترین واحد تمیز دادن یک کلمه هستند.‬ ‫اگر یک واج تغییر کند، معنی تمام کلمه تغییر پیدا می کند.‬ ‫یک نمونه از زبان انگلیسی می تواند این موضوع را نشان دهد.‬ ‫در انگلیسی، dip و tip وصفی از دو چیز متفاوت است.‬ ‫بنابراین در زبان انگلیسی، /d/ و /t / دو واج مختلف هستند.‬ ‫این تنوع آوایی در زبان آفریقایی از همه زبان ها بیشتر است.‬ ‫امّا، هر چه از آفریقا دورتر شویم، این تنوّع به طور چشم گیری کاهش می یابد.‬ ‫و این دقیقا همان چیزی است که محقّقان اثبات نظریه خود را در آن یافتند.‬ ‫جمعیت ها وقتی گسترش می یابند همسان تر می شوند.‬ ‫در حاشیه های بیرونی آنها تنوع ژنتیکی کاهش می یابد.‬ ‫علّت این امر این است که تعداد "مهاجران" نیز کاهش می یابند.‬ ‫هرچه ژن های کمتری مهاجرت کنند، جمعیت همسان تر می شود.‬ ‫ترکیبات ممکن ژن ها کاهش می یابند.‬ ‫در نتیجه، افراد جمعیّت مهاجر به یکدیگر شبیه تر می شوند.‬ ‫دانشمندان این را اثر مؤسس می نامند.‬ ‫وقتی که مردم آفریقا مهاجرت کردند، زبان خود را نیز با خود همراه بردند.‬ ‫اما مهاجران کمتر، آواهای کمتری هم با خود آورند.‬ ‫این چگونگی همسان تر شدن زبان های مختلف در طول زمان است.‬ ‫به نظر می رسد که می توان ثابت کرد که منشأ موجودات هوشمند آفریقا بوده است.‬ ‫ما منتظریم ببینیم، که آیا این در مود زبان آنها هم صادق است ...‬