کتاب لغت

fa ‫اعداد ترتیبی‬   »   lv Kārtas skaitļa vārdi

‫61 [شصت و یک]‬

‫اعداد ترتیبی‬

‫اعداد ترتیبی‬

61 [sešdesmit viens]

Kārtas skaitļa vārdi

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی لتونيايی بازی بیشتر
‫اولین ماه ژانویه است.‬ Pirmais mēnesis ir janvāris. Pirmais mēnesis ir janvāris. 1
‫دومین ماه فوریه است.‬ Otrais mēnesis ir februāris. Otrais mēnesis ir februāris. 1
‫سومین ماه مارس است.‬ Trešais mēnesis ir marts. Trešais mēnesis ir marts. 1
   
‫چهارمین ماه آوریل است.‬ Ceturtais mēnesis ir aprīlis. Ceturtais mēnesis ir aprīlis. 1
‫پنجمین ماه می‌است.‬ Piektais mēnesis ir maijs. Piektais mēnesis ir maijs. 1
‫ششمین ماه ژوئن است.‬ Sestais mēnesis ir jūnijs. Sestais mēnesis ir jūnijs. 1
   
‫هر ‫شش ماه، نیم سال است‬ Seši mēneši ir pusgads. Seši mēneši ir pusgads. 1
‫ژانویه، فوریه، مارس،‬ Janvāris, februāris, marts, Janvāris, februāris, marts, 1
‫آوریل، می، ژوئن.‬ aprīlis, maijs un jūnijs. aprīlis, maijs un jūnijs. 1
   
‫ماه هفتم ژوئیه است.‬ Septītais mēnesis ir jūlijs. Septītais mēnesis ir jūlijs. 1
‫ماه هشتم آگوست است.‬ Astotais mēnesis ir augusts. Astotais mēnesis ir augusts. 1
‫ماه نهم سپتامبر است.‬ Devītais mēnesis ir septembris. Devītais mēnesis ir septembris. 1
   
‫ماه دهم اکتبر است.‬ Desmitais mēnesis ir oktobris. Desmitais mēnesis ir oktobris. 1
‫ماه یازدهم نوامبر است.‬ Vienpadsmitais mēnesis ir novembris. Vienpadsmitais mēnesis ir novembris. 1
‫ماه دوازدهم دسامبر است.‬ Divpadsmitais mēnesis ir decembris. Divpadsmitais mēnesis ir decembris. 1
   
‫هر ‫دوازده ماه، یک سال است.‬ Divpadsmit mēneši ir viens gads. Divpadsmit mēneši ir viens gads. 1
‫ژوئیه، آگوست، سپتامبر،‬ Jūlijs, augusts, septembris, Jūlijs, augusts, septembris, 1
‫اکتبر، نوامبر، دسامبر.‬ oktobris, novembris un decembris. oktobris, novembris un decembris. 1
   

‫زبان مادری همیشه مهم ترین زبان است‬

‫زبان مادری اولّین زبانی است که ما می آموزیم.‬ ‫این حادثه به طور خودکار و بدون آن که متوجّه شویم اتفاق می افتد.‬ ‫اکثر مردم فقط یک زبان مادری دارند.‬ ‫سایر زبان های دیگر به عنوان زبان خارجی تلقّی می شوند.‬ ‫البته افرادی هم وجود دارند که با چند زبان بزرگ شده اند.‬ ‫در عین حال، آنها معمولا به این زبان در سطوح مختلف با تسلّط صحبت می کنند.‬ ‫اغلب، از زبان به صورت های مختلف استفاده می شود.‬ ‫برای نمونه، از یک زبان در محل کار استفاده می شود.‬ ‫زبان دیگر در منزل مورد استفاده قرار می گیرد.‬ ‫کیفیّت مکالمه ما به یک زبان، بستگی به عوامل متعدّدی دارد.‬ ‫هنگامی که زبان را در خردسالی می آموزیم، معمولا آن را به خوبی یاد می می گیریم.‬ ‫مرکز گفتار ما در این دوره از زندگی مؤثر عمل می کند.‬ ‫تعداد دفعاتی که به یک زبان صحبت می کنیم نیز مهم است.‬ ‫هرچه بیشتر از آن استفاده کنیم، بهتر به آن زبان صحبت می کنیم.‬ ‫اما محقّقان بر این باورند که یک فرد هیچگاه نمی تواند دو زبان را به یک اندازه خوب صحبت کند.‬ ‫همیشه یک زبان از اهمیّت بیشتری برخوردار است.‬ ‫تجربیات انجام شده ظاهرا این فرضیه را تأیید می کنند.‬ ‫افراد مختلفی در یک مطالعه مورد آزمایش قرار گرفتند.‬ ‫نیمی از این افراد با تسلّط به دو زبان صحبت می کردند.‬ ‫چینی به عنوان زبان مادری و انگلیسی به عنوان زبان دوم .‬ ‫نصف دیگر افراد تنها به زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری خود صحبت می کردند.‬ ‫این افراد می بایست ترجمه ساده ای را به زبان انگلیسی انجام دهند.‬ ‫فعّالیت مغزی این افراد وقتی در حال انجام این کار بودند، اندازه گیری شد.‬ ‫و در مغز این افراد تفاوت هائی دیده شد.‬ ‫در افراد چند زبانه، یک منطقه از مغز بخصوص فعّال بود.‬ ‫از سوی دیگر، در این منطقه مغز افراد تک زبانه، هیچ فعّالیتی مشاهده نشد.‬ ‫هر دو گروه کارها را با یک سرعت و کیفیّت انجام دادند.‬ ‫با وجود این، چینی ها تمام کلمات را به زبان مادری خود ترجمه کردند...‬