کتاب لغت

‫سؤال کردن- زمان گذشته 1‬   »   ‫שאלות – עבר 1‬

‫85 [هشتاد و پنج]‬

‫سؤال کردن- زمان گذشته 1‬

‫سؤال کردن- زمان گذشته 1‬

‫85 [שמונים וחמש]‬

85 [shmonim w\'xamesh]

+

‫שאלות – עבר 1‬

[she'elot – avar 1]

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی عبری بازی بیشتر
‫شما چقدر نوشیده اید؟‬ ‫כמה שתית?‬ ‫כמה שתית?‬ 1
ka--- s------/s-----? kamah shatita/shatit?
+
‫شما چقدر کار کرده اید؟‬ ‫כמה עבדת?‬ ‫כמה עבדת?‬ 1
ka--- a------/a-----? kamah avadeta/avadet?
+
‫شما چقدر نوشته اید؟‬ ‫כמה כתבת?‬ ‫כמה כתבת?‬ 1
ka--- k------/k-----? kamah katavta/katavt?
+
     
‫شما چطور خوابیدید؟‬ ‫איך ישנת?‬ ‫איך ישנת?‬ 1
ey-- y-------/y------? eykh yashanta/yashant?
+
‫شما چطور در امتحان قبول شدید؟‬ ‫איך הצלחת בבחינה?‬ ‫איך הצלחת בבחינה?‬ 1
ey-- h--------/h------- b-------? eykh hitslaxta/hitslaxt babxinah?
+
‫شما چطور راه را پیدا کردید؟‬ ‫איך מצאת את הדרך?‬ ‫איך מצאת את הדרך?‬ 1
ey-- m-------/m------ e- h-------? eykh matsa'ta/matsa't et haderekh?
+
     
‫شما با کی صحبت کرده اید؟‬ ‫עם מי שוחחת?‬ ‫עם מי שוחחת?‬ 1
im m- s-------/s------? im mi ssoxaxta/ssoxaxt?
+
‫شما با کی قرار ملاقات گذاشته اید؟‬ ‫עם מי קבעת פגישה?‬ ‫עם מי קבעת פגישה?‬ 1
im m- q------/q----- p------? im mi qava'ta/qava't pgishah?
+
‫شما با کی جشن تولد گرفته اید؟‬ ‫עם מי חגגת יום הולדת?‬ ‫עם מי חגגת יום הולדת?‬ 1
im m- x------/x----- y-- h------? im mi xagagta/xagagt yom huledet?
+
     
‫کجا بودید؟‬ ‫היכן היית?‬ ‫היכן היית?‬ 1
he----- h----/h---? heykhan haita/hait?
+
‫کجا زندگی می‌کردید؟‬ ‫היכן התגוררת?‬ ‫היכן התגוררת?‬ 1
he----- h---------/h--------? heykhan hitgorarta/hitgorart?
+
‫کجا کار می‌کردید؟‬ ‫היכן עבדת?‬ ‫היכן עבדת?‬ 1
he----- a------/a-----? heykhan avadeta/avadet?
+
     
‫چه توصیه ای داشتید؟‬ ‫על מה המלצת?‬ ‫על מה המלצת?‬ 1
al m-- h--------/h-------? al mah himlatsta/himlatst?
+
‫شما چی خورده اید؟‬ ‫מה אכלת?‬ ‫מה אכלת?‬ 1
ma- a------/a-----? mah akhalta/akhalt?
+
‫چی فهمیدید؟‬ ‫מה חווית?‬ ‫מה חווית?‬ 1
ma- x-----/x----? mah xawita/xawit?
+
     
‫با چه سرعتی رانندگی می‌کردید؟‬ ‫באיזו מהירות נסעת?‬ ‫באיזו מהירות נסעת?‬ 1
be----- m------ n------/n-----? be'eyzo mehirut nasa'ta/nasa't?
+
‫ چه مدت پرواز کرده اید؟‬ ‫כמה זמן טסת?‬ ‫כמה זמן טסת?‬ 1
ka--- z--- t----/t---? kamah zman tasta/tast?
+
‫ تا چه ارتفاعی پریده اید؟‬ ‫כמה גבוה קפצת?‬ ‫כמה גבוה קפצת?‬ 1
ka--- g----- q-------/q------? kamah gavoha qafatsta/qafatst?
+
     

‫زبان های آفریقایی‬

‫در آفریقا، به زبان های مختلف زیادی صحبت می شود.‬ ‫در هیچ قاره دیگری این تعداد زبان مختلف وجود ندارد.‬ ‫انواع زبان های آفریقایی چشمگیر است.‬ ‫تخمین زده می شود که در حدود 2،000 زبان آفریقایی وجود دارد.‬ ‫امّا، همه این زبان ها یکسان نیستند!‬ ‫کاملا بر عکس - آنها اغلب کاملا با هم متفاوت هستند!‬ ‫زبان های آفریقا متعلق به چهار خانواده زبان های مختلف هستند.‬ ‫بعضی از زبان های آفریقایی دارای ویژگی های منحصر به فرد هستند.‬ ‫به عنوان مثال، صداهائی در این زبان ها وجود دارد که خارجی ها نمی توانند آن را ادا کنند.‬ ‫در آفریقا مرزهای کشورها همیشه مرزهای زبانی نیستند.‬ ‫در برخی از مناطق، تعداد زیادی از زبان های مختلف وجود دارد.‬ ‫در تانزانیا، به عنوان مثال، به زبان های موجود در چهار خانواده زبان سخن گفته می شود.‬ ‫زبان آفریکانز یک استثنا در میان زبانهای آفریقایی است.‬ ‫این زبان در دوران استعمار بوجود آمد.‬ ‫در آن زمان مردمان قاره های مختلف با هم تلاقی کردند.‬ ‫آنها از آفریقا، اروپا و آسیا بودند.‬ ‫زبان جدید دراثر این تماس بوجود آمد.‬ ‫زبان آفریکانز از بسیاری از زبان ها تأثیر پذیرفته است.‬ ‫امّا، این زبان بیشتر به هلندی نزدیک است.‬ ‫امروز این زبان بیشتر از هر جا در آفریقای جنوبی و نامیبیا رایج است.‬ ‫غیر عادی ترین زبان های آفریقایی به زبان درام است.‬ ‫در تئوری هر پیام را می توان بوسیله طبل فرستاد.‬ ‫زبان هایی که با طبل ارتباط برقرار می کنند زبان های آهنگین هستند.‬ ‫معنای کلمه یا هجا بستگی به گام صدا دارد.‬ ‫این بدان معنی است طبل باید آهنگ صدا را تقلید کند.‬ ‫در آفریقا زبان درام را حتّی کودکان می فهمند.‬ ‫و زبان بسیار کارائی است...‬ ‫صدای زبان درام می تواند تا 12 کیلومتری شنیده شود!‬