کتاب لغت

fa ‫سؤال کردن- زمان گذشته 1‬   »   he ‫שאלות – עבר 1‬

‫85 [هشتاد و پنج]‬

‫سؤال کردن- زمان گذشته 1‬

‫سؤال کردن- زمان گذشته 1‬

‫85 [שמונים וחמש]‬

85 [shmonim w\'xamesh]

‫שאלות – עבר 1‬

[she'elot – avar 1]

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی عبری بازی بیشتر
‫شما چقدر نوشیده اید؟‬ ‫כמה שתית?‬ ‫כמה שתית?‬ 1
kam-----ati--/-ha-it? kamah shatita/shatit?
‫شما چقدر کار کرده اید؟‬ ‫כמה עבדת?‬ ‫כמה עבדת?‬ 1
ka-ah--va---a-a--d--? kamah avadeta/avadet?
‫شما چقدر نوشته اید؟‬ ‫כמה כתבת?‬ ‫כמה כתבת?‬ 1
ka-a--ka-a--a/-a-avt? kamah katavta/katavt?
‫شما چطور خوابیدید؟‬ ‫איך ישנת?‬ ‫איך ישנת?‬ 1
e-kh-yas---t---as----? eykh yashanta/yashant?
‫شما چطور در امتحان قبول شدید؟‬ ‫איך הצלחת בבחינה?‬ ‫איך הצלחת בבחינה?‬ 1
e----hit-la--a-h-t----t---bxina-? eykh hitslaxta/hitslaxt babxinah?
‫شما چطور راه را پیدا کردید؟‬ ‫איך מצאת את הדרך?‬ ‫איך מצאת את הדרך?‬ 1
ey---m----'ta-mat---t e---a-e--kh? eykh matsa'ta/matsa't et haderekh?
‫شما با کی صحبت کرده اید؟‬ ‫עם מי שוחחת?‬ ‫עם מי שוחחת?‬ 1
i- -i s---a-ta/----axt? im mi ssoxaxta/ssoxaxt?
‫شما با کی قرار ملاقات گذاشته اید؟‬ ‫עם מי קבעת פגישה?‬ ‫עם מי קבעת פגישה?‬ 1
im mi-qa---ta/-a-a-- pg-shah? im mi qava'ta/qava't pgishah?
‫شما با کی جشن تولد گرفته اید؟‬ ‫עם מי חגגת יום הולדת?‬ ‫עם מי חגגת יום הולדת?‬ 1
i- m- x-gagt--xag-g--y-----led--? im mi xagagta/xagagt yom huledet?
‫کجا بودید؟‬ ‫היכן היית?‬ ‫היכן היית?‬ 1
h-yk--n-ha----h-it? heykhan haita/hait?
‫کجا زندگی می‌کردید؟‬ ‫היכן התגוררת?‬ ‫היכן התגוררת?‬ 1
h-ykha- -i--or----/-i--orar-? heykhan hitgorarta/hitgorart?
‫کجا کار می‌کردید؟‬ ‫היכן עבדת?‬ ‫היכן עבדת?‬ 1
h--k--- a-ade-a/av-det? heykhan avadeta/avadet?
‫چه توصیه ای داشتید؟‬ ‫על מה המלצת?‬ ‫על מה המלצת?‬ 1
a--mah----lat--a/--ml--s-? al mah himlatsta/himlatst?
‫شما چی خورده اید؟‬ ‫מה אכלת?‬ ‫מה אכלת?‬ 1
mah---h-lta/-k-a-t? mah akhalta/akhalt?
‫چی فهمیدید؟‬ ‫מה חווית?‬ ‫מה חווית?‬ 1
mah --wita-xaw--? mah xawita/xawit?
‫با چه سرعتی رانندگی می‌کردید؟‬ ‫באיזו מהירות נסעת?‬ ‫באיזו מהירות נסעת?‬ 1
be--yzo m-hir---n-s-----n--a't? be'eyzo mehirut nasa'ta/nasa't?
‫ چه مدت پرواز کرده اید؟‬ ‫כמה זמן טסת?‬ ‫כמה זמן טסת?‬ 1
k-m-h ---n---st-/tas-? kamah zman tasta/tast?
‫ تا چه ارتفاعی پریده اید؟‬ ‫כמה גבוה קפצת?‬ ‫כמה גבוה קפצת?‬ 1
k-mah --voh---af---ta/---a---? kamah gavoha qafatsta/qafatst?

‫زبان های آفریقایی‬

‫در آفریقا، به زبان های مختلف زیادی صحبت می شود.‬ ‫در هیچ قاره دیگری این تعداد زبان مختلف وجود ندارد.‬ ‫انواع زبان های آفریقایی چشمگیر است.‬ ‫تخمین زده می شود که در حدود 2،000 زبان آفریقایی وجود دارد.‬ ‫امّا، همه این زبان ها یکسان نیستند!‬ ‫کاملا بر عکس - آنها اغلب کاملا با هم متفاوت هستند!‬ ‫زبان های آفریقا متعلق به چهار خانواده زبان های مختلف هستند.‬ ‫بعضی از زبان های آفریقایی دارای ویژگی های منحصر به فرد هستند.‬ ‫به عنوان مثال، صداهائی در این زبان ها وجود دارد که خارجی ها نمی توانند آن را ادا کنند.‬ ‫در آفریقا مرزهای کشورها همیشه مرزهای زبانی نیستند.‬ ‫در برخی از مناطق، تعداد زیادی از زبان های مختلف وجود دارد.‬ ‫در تانزانیا، به عنوان مثال، به زبان های موجود در چهار خانواده زبان سخن گفته می شود.‬ ‫زبان آفریکانز یک استثنا در میان زبانهای آفریقایی است.‬ ‫این زبان در دوران استعمار بوجود آمد.‬ ‫در آن زمان مردمان قاره های مختلف با هم تلاقی کردند.‬ ‫آنها از آفریقا، اروپا و آسیا بودند.‬ ‫زبان جدید دراثر این تماس بوجود آمد.‬ ‫زبان آفریکانز از بسیاری از زبان ها تأثیر پذیرفته است.‬ ‫امّا، این زبان بیشتر به هلندی نزدیک است.‬ ‫امروز این زبان بیشتر از هر جا در آفریقای جنوبی و نامیبیا رایج است.‬ ‫غیر عادی ترین زبان های آفریقایی به زبان درام است.‬ ‫در تئوری هر پیام را می توان بوسیله طبل فرستاد.‬ ‫زبان هایی که با طبل ارتباط برقرار می کنند زبان های آهنگین هستند.‬ ‫معنای کلمه یا هجا بستگی به گام صدا دارد.‬ ‫این بدان معنی است طبل باید آهنگ صدا را تقلید کند.‬ ‫در آفریقا زبان درام را حتّی کودکان می فهمند.‬ ‫و زبان بسیار کارائی است...‬ ‫صدای زبان درام می تواند تا 12 کیلومتری شنیده شود!‬