Guide de conversation

fr Faire le ménage   »   te ఇంటి పరిశుభ్రత

18 [dix-huit]

Faire le ménage

Faire le ménage

18 [పద్దెనిమిది]

18 [Paddenimidi]

ఇంటి పరిశుభ్రత

[Iṇṭi pariśubhrata]

Choisissez comment vous souhaitez voir la traduction :   
Français Telugu Son Suite
Aujourd’hui, nous sommes Samedi. ఈ-ో-ు---ివా--ు ఈ__ శ____ ఈ-ో-ు శ-ి-ా-మ- -------------- ఈరోజు శనివారము 0
Ī-ōj- --ni-ā---u Ī____ ś_________ Ī-ō-u ś-n-v-r-m- ---------------- Īrōju śanivāramu
Aujourd’hui, nous avons le temps. ఈర-జ-------్ద--మ-- --ది ఈ__ మా వ__ స__ ఉం_ ఈ-ో-ు మ- వ-్- స-య- ఉ-ద- ----------------------- ఈరోజు మా వద్ద సమయం ఉంది 0
Īr--u-mā ---da--a-ay-- u-di Ī____ m_ v____ s______ u___ Ī-ō-u m- v-d-a s-m-y-ṁ u-d- --------------------------- Īrōju mā vadda samayaṁ undi
Aujourd’hui, nous faisons le ménage dans l’appartement. ఈర-జు--ేము --ార్-్ -ెం----ి-శ--్ర--చ-స-తు--న--ు ఈ__ మే_ అ___ మెం_ ని శు__ చే_____ ఈ-ో-ు మ-మ- అ-ా-్-్ మ-ం-్ న- శ-భ-ర- చ-స-త-న-న-మ- ----------------------------------------------- ఈరోజు మేము అపార్ట్ మెంట్ ని శుభ్రం చేస్తున్నాము 0
Īr-ju --m----ārṭ m--ṭ-n--ś-bh-aṁ -ē--un-ā-u Ī____ m___ a____ m___ n_ ś______ c_________ Ī-ō-u m-m- a-ā-ṭ m-ṇ- n- ś-b-r-ṁ c-s-u-n-m- ------------------------------------------- Īrōju mēmu apārṭ meṇṭ ni śubhraṁ cēstunnāmu
Je nettoie la salle de bain. నేను--్-ా-ాలగ---ి-----ర---ే-్--న--ా-ు నే_ స్______ శు__ చే_____ న-న- స-న-న-ల-ద-న- శ-భ-ర- చ-స-త-న-న-న- ------------------------------------- నేను స్నానాలగదిని శుభ్రం చేస్తున్నాను 0
Nēnu -n-n----ad-ni -ubh--ṁ---st-nnā-u N___ s____________ ś______ c_________ N-n- s-ā-ā-a-a-i-i ś-b-r-ṁ c-s-u-n-n- ------------------------------------- Nēnu snānālagadini śubhraṁ cēstunnānu
Mon mari lave la voiture. మ-----ీ-ారు కార్-----డు----న్--రు మా శ్___ కా_ ని క______ మ- శ-ర-వ-ర- క-ర- న- క-ు-ు-ు-్-ా-ు --------------------------------- మా శ్రీవారు కార్ ని కడుగుతున్నారు 0
M--ś--vā----ā- -i--aḍ-g--u-nāru M_ ś______ k__ n_ k____________ M- ś-ī-ā-u k-r n- k-ḍ-g-t-n-ā-u ------------------------------- Mā śrīvāru kār ni kaḍugutunnāru
Les enfants nettoient les vélos. ప--్ల-ు సైకిళ--న- --భ్ర-ర-స్తు-్-ా-ు పి___ సై____ శు_________ ప-ల-ల-ు స-క-ళ-ళ-ి శ-భ-ర-ర-స-త-న-న-ర- ------------------------------------ పిల్లలు సైకిళ్ళని శుభ్రపరుస్తున్నారు 0
Pil---u---i-i-ḷ--- ---h--p-r-st-nn--u P______ s_________ ś_________________ P-l-a-u s-i-i-ḷ-n- ś-b-r-p-r-s-u-n-r- ------------------------------------- Pillalu saikiḷḷani śubhraparustunnāru
Mamie arrose les fleurs. బ-మ-మ-/ -ాయన-్మ-/ అ--మ-్మ --లమొక్-లకి----్-----డుత-ం-ి బా__ / నా____ / అ____ పూ______ నీ__ పె___ బ-మ-మ / న-య-మ-మ / అ-్-మ-మ ప-ల-ొ-్-ల-ి న-ళ-ళ- ప-డ-త-ం-ి ------------------------------------------------------ బామ్మ / నాయనమ్మ / అమ్మమ్మ పూలమొక్కలకి నీళ్ళు పెడుతోంది 0
Bā--m-/ nā--nam'-a/ a-'--m'-a p-lam-kkala-- ----- -eḍu----i B______ n__________ a________ p____________ n____ p________ B-m-m-/ n-y-n-m-m-/ a-'-a-'-a p-l-m-k-a-a-i n-ḷ-u p-ḍ-t-n-i ----------------------------------------------------------- Bām'ma/ nāyanam'ma/ am'mam'ma pūlamokkalaki nīḷḷu peḍutōndi
Les enfants rangent la chambre des enfants. పిల్---, పిల--ల గది---శుభ-రం --స---న-నారు పి____ పి___ గ__ శు__ చే_____ ప-ల-ల-ు- ప-ల-ల- గ-ి-ి శ-భ-ర- చ-స-త-న-న-ర- ----------------------------------------- పిల్లలు, పిల్లల గదిని శుభ్రం చేస్తున్నారు 0
P---alu,--ill--- g-din--ś-b-ra----s-un-ā-u P_______ p______ g_____ ś______ c_________ P-l-a-u- p-l-a-a g-d-n- ś-b-r-ṁ c-s-u-n-r- ------------------------------------------ Pillalu, pillala gadini śubhraṁ cēstunnāru
Mon mari range son bureau. నా-భ-్త------ెస--్ -ి శ----పరు-ు--ంట--్నారు నా భ__ ఆ__ డె__ ని శు__________ న- భ-్- ఆ-న డ-స-క- న- శ-భ-ర-ర-చ-క-ం-ు-్-ా-ు ------------------------------------------- నా భర్త ఆయన డెస్క్ ని శుభ్రపరుచుకుంటున్నారు 0
N- b--r-----a-- ḍ-sk-ni-śub-ra-a--cuk---u-nā-u N_ b_____ ā____ ḍ___ n_ ś_____________________ N- b-a-t- ā-a-a ḍ-s- n- ś-b-r-p-r-c-k-ṇ-u-n-r- ---------------------------------------------- Nā bharta āyana ḍesk ni śubhraparucukuṇṭunnāru
Je mets le linge dans la machine à laver. నేను వ------ మె-ీ-్--ో---ి-ే--ట్--ను --స్--న్న--ు నే_ వా__ మె__ లో ఉ__ బ____ వే_____ న-న- వ-ష-ం-్ మ-ష-న- ల- ఉ-ి-ే బ-్-ల-ు వ-స-త-న-న-న- ------------------------------------------------- నేను వాషింగ్ మెషీన్ లో ఉతికే బట్టలను వేస్తున్నాను 0
N-nu-v--------ṣīn--- --ikē ----a-a-u---s-un-ā-u N___ v_____ m____ l_ u____ b________ v_________ N-n- v-ṣ-ṅ- m-ṣ-n l- u-i-ē b-ṭ-a-a-u v-s-u-n-n- ----------------------------------------------- Nēnu vāṣiṅg meṣīn lō utikē baṭṭalanu vēstunnānu
Je mets le linge à sécher. నేను ఉతిక-న--ట్టలన--ఆ--ేస్త--్---ు నే_ ఉ___ బ____ ఆ_______ న-న- ఉ-ి-ి- బ-్-ల-ు ఆ-వ-స-త-న-న-న- ---------------------------------- నేను ఉతికిన బట్టలను ఆరవేస్తున్నాను 0
N-n- u--kin- ba---l-n- āravē-tu---nu N___ u______ b________ ā____________ N-n- u-i-i-a b-ṭ-a-a-u ā-a-ē-t-n-ā-u ------------------------------------ Nēnu utikina baṭṭalanu āravēstunnānu
Je repasse le linge. న--- బ--ట--ు ఇ-్త్ర--చ--్--న్న--ు నే_ బ____ ఇ___ చే_____ న-న- బ-్-ల-ు ఇ-్-్-ీ చ-స-త-న-న-న- --------------------------------- నేను బట్టలను ఇస్త్రీ చేస్తున్నాను 0
Nē-u -----la-u ist-ī--ēs-unn--u N___ b________ i____ c_________ N-n- b-ṭ-a-a-u i-t-ī c-s-u-n-n- ------------------------------- Nēnu baṭṭalanu istrī cēstunnānu
Les fenêtres sont sales. క--ి--లు మ-ర-క-గ--ఉన్నా-ి కి___ ము___ ఉ___ క-ట-క-ల- మ-ర-క-గ- ఉ-్-ా-ి ------------------------- కిటికీలు మురికిగా ఉన్నాయి 0
Ki--kī-u-m-ri---- u-nāyi K_______ m_______ u_____ K-ṭ-k-l- m-r-k-g- u-n-y- ------------------------ Kiṭikīlu murikigā unnāyi
Le plancher est sale. నేల మురి-ిగా-ఉంది నే_ ము___ ఉం_ న-ల మ-ర-క-గ- ఉ-ద- ----------------- నేల మురికిగా ఉంది 0
Nē-a -urik-gā----i N___ m_______ u___ N-l- m-r-k-g- u-d- ------------------ Nēla murikigā undi
La vaisselle est sale. గి-్-ెలు--ుర-కి-ా-ఉన--ా-ి గి___ ము___ ఉ___ గ-న-న-ల- మ-ర-క-గ- ఉ-్-ా-ి ------------------------- గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి 0
G--ne-- m---kig--un-āyi G______ m_______ u_____ G-n-e-u m-r-k-g- u-n-y- ----------------------- Ginnelu murikigā unnāyi
Qui nettoie les vitres ? క-ట-కీ-ను--వర- -ుభ్ర- ------రు? కి____ ఎ__ శు__ చే____ క-ట-క-ల-ు ఎ-ర- శ-భ-ర- చ-స-త-ర-? ------------------------------- కిటికీలను ఎవరు శుభ్రం చేస్తారు? 0
Kiṭ---l--- eva-u--ub--a- c--t--u? K_________ e____ ś______ c_______ K-ṭ-k-l-n- e-a-u ś-b-r-ṁ c-s-ā-u- --------------------------------- Kiṭikīlanu evaru śubhraṁ cēstāru?
Qui passe l’aspirateur ? వ్యాక్యూమ---వ---చే----రు? వ్____ ఎ__ చే____ వ-య-క-య-మ- ఎ-ర- చ-స-త-ర-? ------------------------- వ్యాక్యూమ్ ఎవరు చేస్తారు? 0
V---yū- eva-u ---tār-? V______ e____ c_______ V-ā-y-m e-a-u c-s-ā-u- ---------------------- Vyākyūm evaru cēstāru?
Qui fait la vaisselle ? గిన్-ెలు-ఎవర---డు-ుత--ు? గి___ ఎ__ క_____ గ-న-న-ల- ఎ-ర- క-ు-ు-ా-ు- ------------------------ గిన్నెలు ఎవరు కడుగుతారు? 0
G--ne---evar- -aḍ-gutā--? G______ e____ k__________ G-n-e-u e-a-u k-ḍ-g-t-r-? ------------------------- Ginnelu evaru kaḍugutāru?

L'apprentissage précoce

De nos jours, les langues étrangères sont de plus en plus importantes. Cela est aussi valable pour la vie professionnelle. Le nombre de personnes apprenant des langues étrangères est donc en augmentation. Beaucoup de parents aussi souhaitent que leurs enfants apprennent les langues étrangères. Le plus tôt est le mieux. Il existe déjà de nombreuses écoles primaires internationales dans le monde. Les écoles maternelles offrant un enseignement plurilingue rencontrent aussi de plus en plus de succès. Cela présente beaucoup d'avantages de démarrer l'apprentissage si tôt. Cela est dû au développement du cerveau. Les structures du langage dans le cerveau se développent jusqu'à l'âge de 4 ans. Ces réseaux neuronaux nous aident lors de l'apprentissage. Plus tard, ces structures se développent moins bien. Les enfants plus âgés et les adultes apprennent les langues beaucoup plus difficilement. C'est pourquoi nous devrions stimuler activement le développement précoce de notre cerveau. En bref, le plus tôt est le mieux. Mais il y a aussi des personnes qui critiquent l'apprentissage précoce. Elles craignent que le plurilinguisme ne surmène les petits enfants. D'autre part, le risque qu'ils n'apprennent aucune langue correctement existe. D'un point de vue scientifique, ces doutes sont pourtant infondés. La plupart des linguistes et des neuropsychologues sont optimistes. Leurs études sur le sujet donnent des résultats positifs. Ainsi, les enfants prennent en général beaucoup de plaisir à apprendre les langues étrangères. De plus, lorsque les enfants apprennent des langues étrangères, ils réfléchissent aussi à leur propre langue. C'est pourquoi ils apprennent aussi leur langue maternelle lors de l'apprentissage des langues. Ils profitent alors de leur savoir linguistique toute la vie. Il est même préférable, si possible, de démarrer par des langues difficiles. Car le cerveau des enfants apprend vite et de façon intuitive. Qu'il mémorise hello, ciao ou néih hóu , cela lui est bien égal !
Le saviez-vous ?
L'hindi appartient aux langues indo-aryennes. On le parle dans la plupart des états du Nord et du centre de l'Inde. L'hindi est étroitement apparenté à la langue ourdou, parlée surtout au Pakistan. En principe ces deux langues sont pratiquement identiques. La principale différence réside dans l'écriture. L'hindi s'écrit en devanagari. En revanche la langue ourdou utilise le système de signes arabes. Le hindi est caractérisé par de nombreux dialectes. En raison de la taille du pays, ceux-ci sont en partie très différents les uns des autres. L'hindi est la langue maternelle de 370 millions de personnes. S'y ajoutent au moins 150 autres millions, maîtrisant l'hindi en tant que langue seconde. Ainsi l'hindi fait partie des langues les plus parlées du monde. Il se trouve à la deuxième place après le chinois. Il se place donc devant l'espagnol et l'anglais. Et l'influence de l'Inde dans le monde croît à une vitesse fulgurante !