Guide de conversation

fr Dans le grand magasin   »   te డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

52 [cinquante-deux]

Dans le grand magasin

Dans le grand magasin

52 [యాభై రెండు]

52 [Yābhai reṇḍu]

డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

[Ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō]

Choisissez comment vous souhaitez voir la traduction :   
Français Telugu Son Suite
Si nous allions dans le grand magasin ? మ-ం ---డి--ర్ట-మె-ట్ -్--ర్ లో-కి----్---ా? మ_ ఒ_ డి_____ స్__ లో కి వె____ మ-ం ఒ- డ-ప-ర-ట-మ-ం-్ స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? ------------------------------------------- మనం ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో కి వెళ్దామా? 0
Mana- ok---i--r-meṇ--sṭ----ō -i -eḷ---ā? M____ o__ ḍ_________ s___ l_ k_ v_______ M-n-ṁ o-a ḍ-p-r-m-ṇ- s-ō- l- k- v-ḷ-ā-ā- ---------------------------------------- Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā?
Je dois faire des courses. నేన--షాపిం-్-కి --ళ-ళాలి నే_ షా__ కి వె___ న-న- ష-ప-ం-్ క- వ-ళ-ళ-ల- ------------------------ నేను షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి 0
N--- -ā--ṅg-k--veḷ-ā-i N___ ṣ_____ k_ v______ N-n- ṣ-p-ṅ- k- v-ḷ-ā-i ---------------------- Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli
Je veux acheter beaucoup de chose. నాక- -ా------ి--్-చ-యాలన- ఉంది నా_ చా_ షా__ చే___ ఉం_ న-క- చ-ల- ష-ప-ం-్ చ-య-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------ నాకు చాలా షాపింగ్ చేయాలని ఉంది 0
N-k---ā-ā--------cēy-lan- --di N___ c___ ṣ_____ c_______ u___ N-k- c-l- ṣ-p-ṅ- c-y-l-n- u-d- ------------------------------ Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi
Où sont les articles de bureau ? కా-్యా-య స-మ--రి-- స-భ-ద-ంచ---సప్---- ఎ--క---న్---ి? కా____ సా____ సం____ స___ ఎ___ ఉ____ క-ర-య-ల- స-మ-్-ి-ి స-భ-ద-ం-ి- స-్-ై-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------------------------------- కార్యాలయ సామగ్రికి సంభందించిన సప్లైలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Kā-yāl-ya--ām-gr-----ambh-nd-n-c--a -a--ai-- ekka-a ---āyi? K________ s________ s_____________ s_______ e_____ u______ K-r-ā-a-a s-m-g-i-i s-m-h-n-i-̄-i-a s-p-a-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ----------------------------------------------------------- Kāryālaya sāmagriki sambhandin̄cina saplailu ekkaḍa unnāyi?
J’ai besoin d’enveloppes et de papier à lettre. న--- -న్--ప్ క--ు -------ేఖ- సా----ి---వ--ి నా_ ఎ____ క__ మ__ లే__ సా___ కా__ న-క- ఎ-్-ల-్ క-ర- మ-ి-ు ల-ఖ- స-మ-్-ి క-వ-ల- ------------------------------------------- నాకు ఎన్వలప్ కవరు మరియు లేఖన సామగ్రి కావాలి 0
Nāku en-ala- --varu----i-u--ēk-ana-sāmag-i-kāv--i N___ e______ k_____ m_____ l______ s______ k_____ N-k- e-v-l-p k-v-r- m-r-y- l-k-a-a s-m-g-i k-v-l- ------------------------------------------------- Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli
J’ai besoin de stylos et de feutres. నా----ెన్ల- -రియ- మార----ల- కా--లి నా_ పె__ మ__ మా____ కా__ న-క- ప-న-ల- మ-ి-ు మ-ర-క-్-ు క-వ-ల- ---------------------------------- నాకు పెన్లు మరియు మార్కర్లు కావాలి 0
Nā-----nlu mar-------k---- k-v--i N___ p____ m_____ m_______ k_____ N-k- p-n-u m-r-y- m-r-a-l- k-v-l- --------------------------------- Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli
Où sont les meubles ? గ--ుహ----ణ-లు ఎక్-- ఉన్నా-ి? గ్_______ ఎ___ ఉ____ గ-ర-హ-ప-ర-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------- గ్రుహోపకరణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
G-u-ō--kar-ṇālu-e-k--a---n---? G______________ e_____ u______ G-u-ō-a-a-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------ Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi?
J’ai besoin d’une armoire et d’une commode. నాక- ఒ- -ప్పు--అ-్మర- మరియు స--ు--ల- ఉ-్--ఒక-అ---------ా-ి నా_ ఒ_ క___ అ___ మ__ సొ___ ఉ__ ఒ_ అ___ కా__ న-క- ఒ- క-్-ు- అ-్-ర- మ-ి-ు స-ర-గ-ల- ఉ-్- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------------------------- నాకు ఒక కప్పుల అల్మరా మరియు సొరుగులు ఉన్న ఒక అల్మరా కావాలి 0
N----oka----p------mar- -ar-yu---ru-u---u-na-oka---marā --vāli N___ o__ k______ a_____ m_____ s_______ u___ o__ a_____ k_____ N-k- o-a k-p-u-a a-m-r- m-r-y- s-r-g-l- u-n- o-a a-m-r- k-v-l- -------------------------------------------------------------- Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli
J’ai besoin d’un bureau et d’une étagère. న--ు----బల-ల --ియు పు-్తక--- --ట్--కు-- -క -ల--ర- క-వా-ి నా_ ఒ_ బ__ మ__ పు____ పె____ ఒ_ అ___ కా__ న-క- ఒ- బ-్- మ-ి-ు ప-స-త-ా-ు ప-ట-ట-క-న- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- -------------------------------------------------------- నాకు ఒక బల్ల మరియు పుస్తకాలు పెట్టుకునే ఒక అల్మరా కావాలి 0
N-ku ok---al-a mari-u--u-takāl---e-ṭuku---o-- -l-a----āvāli N___ o__ b____ m_____ p________ p________ o__ a_____ k_____ N-k- o-a b-l-a m-r-y- p-s-a-ā-u p-ṭ-u-u-ē o-a a-m-r- k-v-l- ----------------------------------------------------------- Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli
Où sont les jouets ? ఆ-వ-్---ు---ఎ-్-డ-ఉ-్న--ి? ఆ______ ఎ___ ఉ____ ఆ-వ-్-ు-ు-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- -------------------------- ఆటవస్తువులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Ā--v-----u---e-k-ḍa u----i? Ā___________ e_____ u______ Ā-a-a-t-v-l- e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------------- Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi?
J’ai besoin d’une poupée et d’un ours en peluche. న-క---క-బొమ-- ---యు-ఒ- టెడ్డ--ేర్-కావాలి నా_ ఒ_ బొ__ మ__ ఒ_ టె____ కా__ న-క- ఒ- బ-మ-మ మ-ి-ు ఒ- ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------- నాకు ఒక బొమ్మ మరియు ఒక టెడ్డిబేర్ కావాలి 0
N-ku---a b-m-m- --ri-u---a-ṭe--i-----ā---i N___ o__ b_____ m_____ o__ ṭ_______ k_____ N-k- o-a b-m-m- m-r-y- o-a ṭ-ḍ-i-ē- k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli
J’ai besoin d’un ballon de foot et d’un jeu d’échec. నా-ు ఒక--ు-్ బ--- మర-యు ఒక -ె---బ----్-క-వ--ి నా_ ఒ_ ఫు_ బా_ మ__ ఒ_ చె_ బో__ కా__ న-క- ఒ- ఫ-ట- బ-ల- మ-ి-ు ఒ- చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఫుట్ బాల్ మరియు ఒక చెస్ బోర్డ్ కావాలి 0
N--u o-----u--b-- ma--y--ok--c-- -----kā-āli N___ o__ p___ b__ m_____ o__ c__ b___ k_____ N-k- o-a p-u- b-l m-r-y- o-a c-s b-r- k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli
Où sont les outils ? స---ాలు ఎక-కడ ఉన్న-యి? సా___ ఎ___ ఉ____ స-ధ-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------- సాధనాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Sā-h---l- ekka-a u-----? S________ e_____ u______ S-d-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------ Sādhanālu ekkaḍa unnāyi?
J’ai besoin d’un marteau et d’une pince. నా---ఒ- సు---- మ-----ప--ై--్ - జ--ఒ--- -ావాలి నా_ ఒ_ సు__ మ__ ప్___ ల జ_ ఒ__ కా__ న-క- ఒ- స-త-త- మ-ి-ు ప-ల-య-్ ల జ- ఒ-ట- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక సుత్తి మరియు ప్లైయర్ ల జత ఒకటి కావాలి 0
Nā-u---- -u-ti m-ri-- pla-ya- -- j-ta o-a-- -ā--li N___ o__ s____ m_____ p______ l_ j___ o____ k_____ N-k- o-a s-t-i m-r-y- p-a-y-r l- j-t- o-a-i k-v-l- -------------------------------------------------- Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli
J’ai besoin d’une perceuse et d’un tournevis. నాక--------ిల- -రియ- ఒ- స-క--ూ డ్--వర- ---ా-ి నా_ ఒ_ డ్__ మ__ ఒ_ స్__ డ్___ కా__ న-క- ఒ- డ-ర-ల- మ-ి-ు ఒ- స-క-ర- డ-ర-వ-్ క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి 0
Nāku-ok- -r------iyu o-- skr----a--a- --v-li N___ o__ ḍ___ m_____ o__ s___ ḍ______ k_____ N-k- o-a ḍ-i- m-r-y- o-a s-r- ḍ-a-v-r k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli
Où sont les bijoux ? నగల--ిభా-- -క-క--ఉ-ది? న__ వి__ ఎ___ ఉం__ న-ల వ-భ-గ- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------- నగల విభాగం ఎక్కడ ఉంది? 0
Na-ala -i-hāgaṁ--k-a-a-----? N_____ v_______ e_____ u____ N-g-l- v-b-ā-a- e-k-ḍ- u-d-? ---------------------------- Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi?
J’ai besoin d’une chaîne et d’un bracelet. న-క-------ల--ు -ర--ు-ఒ---్రేస్ -ెట- -ావ--ి నా_ ఒ_ గొ__ మ__ ఒ_ బ్__ లె_ కా__ న-క- ఒ- గ-ల-స- మ-ి-ు ఒ- బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- ------------------------------------------ నాకు ఒక గొలుసు మరియు ఒక బ్రేస్ లెట్ కావాలి 0
Nā-u-o-a g----u ------ ok- -r-s--e- kā---i N___ o__ g_____ m_____ o__ b___ l__ k_____ N-k- o-a g-l-s- m-r-y- o-a b-ē- l-ṭ k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli
J’ai besoin d’une bague et de boucles d’oreilles. నా-ు ఒక ---రం-మరి-ు -క----చ-వ- రి-గుల--కావాలి నా_ ఒ_ ఉం__ మ__ ఒ_ జ_ చె_ రిం__ కా__ న-క- ఒ- ఉ-గ-ం మ-ి-ు ఒ- జ- చ-వ- ర-ం-ు-ు క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఉంగరం మరియు ఒక జత చెవి రింగులు కావాలి 0
Nā-------uṅg-ra----r--- oka---ta -evi r-ṅ-u---kāvā-i N___ o__ u______ m_____ o__ j___ c___ r______ k_____ N-k- o-a u-g-r-ṁ m-r-y- o-a j-t- c-v- r-ṅ-u-u k-v-l- ---------------------------------------------------- Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli

Les femmes sont plus douées pour les langues que les hommes !

Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Ils ont tous les deux les mêmes quotients intellectuels moyens. Cependant les compétences des deux sexes sont différentes. Les hommes savent mieux penser en trois dimensions, par exemple. La plupart du temps, ils résolvent mieux les exercices mathématiques. Les femmes en revanche ont une meilleure mémoire. Et elles maîtrisent mieux les langues. Les femmes font moins de fautes d'orthographe et de grammaire. Elles ont aussi plus de vocabulaire et lisent de façon plus fluide. Par conséquent, elles obtiennent le plus souvent de meilleurs résultats à des tests linguistiques. La raison de cet avantage linguistique se trouve dans le cerveau. Les cerveaux masculin et féminin sont organisés différemment. C'est l'hémisphère gauche du cerveau qui est responsable des langues. Cette région contrôle les processus linguistiques. Malgré cela, les femmes utilisent les deux hémisphères pour le traitement de la langue. De plus, leurs deux hémisphères savent mieux échanger entre eux. Le cerveau féminin est donc plus actif lors du traitement de la langue. Ainsi, les femmes sont capables de traiter les langues plus efficacement. On ne sait pas encore pourquoi les deux moitiés du cerveau sont différentes. Certains scientifiques pensent que l'explication est d'origine biologique. Les gènes féminins et masculins ont une influence sur le développement du cerveau. Les hormones aussi sont responsables des différences entre les hommes et les femmes. D'autres disent que notre éducation influence notre développement. Car avec les bébés filles, on parle plus et on lit plus. Alors que les petits garçons reçoivent plus de jouets techniques. Il se peut donc que notre environnement forme notre cerveau. Mais cette thèse est contredite par le fait que certaines différences existent dans le monde entier. Et les enfants sont élevés différemment dans chaque culture…
Le saviez-vous ?
Le vietnamien appartient aux langues môn-khmer. C'est la langue maternelle de plus de 80 millions de personnes. Il n'est pas apparenté avec le chinois. Mais la majeure partie du vocabulaire est d'origine chinoise. Cela est dû à la domination chinoise sur le Vietnam 1000 années durant. Pendant l'époque coloniale, ce fut alors le français qui exerça une grande influence sur l'évolution de la langue. Le vietnamien est une langue tonale. Cela veut dire que la hauteur du ton des syllabes détermine leurs significations. Une mauvaise prononciation peut donc changer ce qui est dit ou même le rendre insensé. On distingue au total six hauteurs différentes de ton en vietnamien. La langue s'écrit aujourd'hui avec les lettres latines. Autrefois, on utilisait des calligrammes chinois. Le vietnamien étant une langue isolante, les mots ne sont pas déclinés. Pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de recherches sur cette langue… Partez à sa découverte, cela en vaut vraiment la peine !