0

0

-
-నిదానంగా నడుచు
nidānaṅgā naḍucu
-
-గార్డు
gārḍu
-
-రాకెట్టు
rākeṭṭu
-
-ухъумакIохэр
uh’’umakIohèr
-
-пилот
pilot
-
-марш
marš
-
-шхончкIэкI
šhončkIèkI
-
-పిస్టలు
pisṭalu
-
-топ
top
-
-అరెస్టు
aresṭu
-
-విమాన వాహక నౌక
vimāna vāhaka nauka
-
-విమాన చోదకుడు
vimāna cōdakuḍu
-
-авианосец, авиазещ
avianosec, aviazeŝ
-
-రివాల్వర్
rivālvar
-
-ракет
raket
-
-гъэтIысыныр, хьапсшIыныр
g’’ètIysynyr, h’apsšIynyr
-
-ఫిరంగి
phiraṅgi
-
-кIэрахъу
kIèrah’’u
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/24/2019
0
0:00 sec