0

0

-
-ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ
beraḷaccuyantra
-
-ಕಛೇರಿ
kachēri
-
-la machine à écrire
-
-ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ
patragaḷa khāne
-
-ಕಾಗದದ ಚೂರು
kāgadada cūru
-
-ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ
suruḷi bandhaka
-
-les heures supplémentaires
-
-la reliure à spirale
-
-ತಿಜೋರಿ
tijōri
-
-le coffre
-
-le papier déchiqueté
-
-ಕೈಸಂಚಿಗೆ
kaisan̄cige
-
-ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ
sīsada kaḍḍi
-
-le bureau
-
-le crayon à papier
-
-le porte-document
-
-ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ
niyatakālakke mīrida kelasa
-
-la corbeille à courrier
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec