0

0

-
-ਸਮਰਥਨ
samarathana
-
-les achats
-
-ਖਰੀਦਾਰੀ
kharīdārī
-
-la truelle
-
-ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ
masalē hō'ē ālū
-
-la purée de pommes de terre
-
-l'enfant
-
-ਲਾਲ ਸੰਤਰਾ
lāla satarā
-
-la fenêtre
-
-ਬੱਚਾ
bacā
-
-la différence
-
-le loup
-
-ਭਾਲੂ
bhālū
-
-le support
-
-l'orange sanguine
-
-ਗਾਰਾ
gārā
-
-ਖਿੜਕੀ
khiṛakī
-
-ਫ਼ਰਕ
faraka
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


10/01/2020
0
0:00 sec