0

0

-
-தொலைபேசி உரையாடல்
tolaipēci uraiyāṭal
-
-புகை பிடித்தல் தடை
pukai piṭittal taṭai
-
-ஸ்குவாஷ் வீரர்
skuvāṣ vīrar
-
-சகோதரி
cakōtari
-
-பீங்கான்
pīṅkāṉ
-
-தோல் பூட்ஸ்
tōl pūṭs
-
-le panier à linge
-
-le plastique
-
-நெக்டரின்
nekṭariṉ
-
-சலவைக் கூடை
calavaik kūṭai
-
-la sœur
-
-la botte de cuir
-
-l'interdiction de fumer
-
-la conversation téléphonique
-
-la nectarine
-
-நெகிழி
nekiḻi
-
-le joueur de squash
-
-la céramique
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/24/2019
0
0:00 sec