0

0

-
-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತಿರೂಪ
sūkṣma pratirūpa
-
-miniatur
-
-lembur
-
-parasut
-
-ಚುಟ್ಟ
cuṭṭa
-
-klub malam
-
-ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ
beṅki kāruva paurāṇika prāṇi
-
-ಮೂಲಂಗಿ
mūlaṅgi
-
-ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ
niyatakālakke mīrida kelasa
-
-lobak yang
-
-panorama
-
-sumbat botol
-
-ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ
rātri vihāramandira
-
-ಬಿರಡೆ
biraḍe
-
-ಸುತ್ತು ನೋಟ
suttu nōṭa
-
-ದುಮುಕು ಕೊಡೆ/ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್
dumuku koḍe/ pyārācūṭ
-
-naga
-
-cerutu
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/23/2019
0
0:00 sec