0

0

-
-ಎತ್ತರ ನೆಗೆತ
ettara negeta
-
-vatpinden
-
-næbet
-
-snavset
-
-statistikken
-
-ಟ್ಯೂಲಿಪ್
ṭyūlip
-
-ಕೊಳೆ
koḷe
-
-ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ
hīru mette
-
-bruden
-
-ಕೊಕ್ಕು
kokku
-
-plæneklipperen
-
-vinter tøjet
-
-ವಧು
vadhu
-
-højdespringet
-
-ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ
hullu kattarisuva yantra
-
-ಚಳಿಗಾಲದ ಉಡುಪುಗಳು
caḷigālada uḍupugaḷu
-
-ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
saṅkhyāśāstra
-
-tulipanen
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


08/05/2020
0
0:00 sec