0

0

-
-ಬೆಳಕು
beḷaku
-
-table tennis ball
-
-ಗಿಟಾರ್
giṭār
-
-guitar
-
-light
-
-fruit salad
-
-ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ
yehūdyara dēvālaya
-
-ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು
kāmanabillu
-
-sesame
-
-birdhouse
-
-rainbow
-
-ಎಳ್ಳು
eḷḷu
-
-ಕೋಳಿ
kōḷi
-
-ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ
haṇṇina rasāyana
-
-ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು
pakṣi gūḍu
-
-chicken
-
-synagogue
-
-ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚೆಂಡು
ṭēbal ṭennis ceṇḍu
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


08/05/2020
0
0:00 sec