0

0

-
-ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ
tampu māḍuva yantra
-
-ಸಮುದ್ರಸಿಂಹ
samudrasinha
-
-ayam jago
-
-ಗೊಂಬೆ
gombe
-
-bintang laut
-
-singa laut
-
-pendingin
-
-ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು
nakṣatra mīnu
-
-boneka
-
-teh
-
-hewan
-
-ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ
snānada toṭṭi
-
-gerhana
-
-bak mandi
-
-ಹುಂಜ
hun̄ja
-
-ಚಹ
caha
-
-ಗ್ರಹಣ
grahaṇa
-
-ಪ್ರಾಣಿ
prāṇi
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/25/2019
0
0:00 sec