0

0

-
-ತಿಜೋರಿ
tijōri
-
-skartovaný papier
-
-ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ
mārga darśaka
-
-ಕಾಗದದ ಚೂರು
kāgadada cūru
-
-skartovač
-
-adresár
-
-kópia
-
-ಕುರ್ಚಿ
kurci
-
-ಸಮಾವೇಶ
samāvēśa
-
-ಬಾಲ್ ಪೆನ್
bāl pen
-
-ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ
kāgada kattarisuva yantra
-
-zošívačka
-
-konferencia
-
-ನಕಲು
nakalu
-
-guličkové pero
-
-trezor
-
-ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ
tanti holige yantra
-
-kancelárska stolička
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec