0

0

-
-ਆਈਸ ਕਿਊਬ
ā'īsa ki'ūba
-
-ਚੁੰਝ
cujha
-
-ei notisbok
-
-ਨੋਟਬੁੱਕ
nōṭabuka
-
-ein park
-
-ਕਫ਼ਲਿੰਕ
kafalika
-
-ein hovudstad
-
-ein isbit
-
-ein mansjettknapp
-
-ein prislapp
-
-ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ
mula sūcaka
-
-ਰਾਜਧਾਨੀ
rājadhānī
-
-ਕਮਲ ਫੁੱਲ
kamala phula
-
-ein tulipan
-
-ei motorsag
-
-ਪਾਰਕ
pāraka
-
-ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾ
cēna vālā ārā
-
-eit nebb
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


10/01/2020
0
0:00 sec