0

0

-
-chiếc cup
-
-ei dommarfløyte
-
-eit vêr
-
-sân bóng đá
-
-thời tiết
-
-ei høne
-
-ein fotballstadion
-
-ei måke
-
-người trông coi
-
-eit murmeldyr
-
-ein horisont
-
-con gà mái
-
-ein pokal
-
-ein vaktmeister
-
-con sóc ngắn đuôi macmôt
-
-con mòng biển
-
-cái còi thổi
-
-chân trời
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/24/2019
0
0:00 sec