0

0

-
-ਸਾਬਣਦਾਨੀ
sābaṇadānī
-
-tempat sabun
-
-singa laut
-
-ular
-
-ਪਾਰਕ
pāraka
-
-ਦੁੱਖ
dukha
-
-ਭਾਸ਼ਾ
bhāśā
-
-kesedihan
-
-ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ
bhēḍa dā bacā
-
-taman
-
-ਸੀਲ
sīla
-
-anak domba
-
-ਅਲਮਾਰੀ
alamārī
-
-lemari
-
-bahasa
-
-babi
-
-ਸੱਪ
sapa
-
-ਸੂਰ
sūra
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec