0

0

-
-ਚਿੱਤਰ
citara
-
-ਕਲਾ
kalā
-
-수공예품
sugong-yepum
-
-박수
bagsu
-
-고개 숙이기
gogae sug-igi
-
-ਕਵਿਤਾ
kavitā
-
-박물관
bagmulgwan
-
-
si
-
-조각
jogag
-
-ਮੂਰਤੀਕਲਾ
mūratīkalā
-
-ਵਾਹਵਾਹੀ
vāhavāhī
-
-ਅਜਾਇਬਘਰ
ajā'ibaghara
-
-그림
geulim
-
-ਧਨੁਸ਼
dhanuśa
-
-예술
yesul
-
-ਦਸਤਕਾਰੀ
dasatakārī
-
-ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ
pāṇī vālē raga
-
-물감
mulgam
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/21/2019
0
0:00 sec