0

0

-
-ಸೂಶಿ
sūśi
-
-ಗೋಲುರಕ್ಷಕ
gōlurakṣaka
-
-ದೊಂಬರಾಟ
dombarāṭa
-
-ವರ
vara
-
-ಕ್ಯಾಮರ
kyāmara
-
-magnetul
-
-ಒಗ್ಗಟ್ಟು
oggaṭṭu
-
-mire
-
-sushi
-
-internet
-
-acrobații
-
-camera
-
-solidaritatea
-
-ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ
uppu hāki hogeyalli oṇagisida handi mānsa
-
-portar
-
-șuncă
-
-ಅಯಸ್ಕಾಂತ
ayaskānta
-
-ಇಂಟರ್ ನೆಟ್
iṇṭar neṭ
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/19/2019
0
0:00 sec