0

0

-
-இணையம்
iṇaiyam
-
-el cranc
-
-la graella
-
-l'escut
-
-internet
-
-கணிணித் திரை
kaṇiṇit tirai
-
-el monitor
-
-la radioactivitat
-
-கிரில்
kiril
-
-el túnel
-
-l'antiguitat
-
-நண்டு
naṇṭu
-
-சுரங்கப்பாதை
curaṅkappātai
-
-ஷாப்பிங் பை
ṣāppiṅ pai
-
-la bossa de la compra
-
-மரபுச் சின்னமுடைய மேலங்கி
marapuc ciṉṉamuṭaiya mēlaṅki
-
-பழங்காலத்துக்குரிய
paḻaṅkālattukkuriya
-
-கதிர் இயக்கம்
katir iyakkam
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/23/2019
0
0:00 sec