0

0

-
-பாதிக்கப்பட்டவர்
pātikkappaṭṭavar
-
-சர்க்கரை
carkkarai
-
-விலங்கு காட்சி சாலை
vilaṅku kāṭci cālai
-
-râs
-
-victima
-
-மனிதக்குரங்கு
maṉitakkuraṅku
-
-பனிக்கட்டி
paṉikkaṭṭi
-
-statuie
-
-சவரக்கருவி
cavarakkaruvi
-
-gorilă
-
-லின்க்ஸ்
liṉks
-
-சிலை
cilai
-
-cub de gheata
-
-zoo
-
-டான்டேலியன்
ṭāṉṭēliyaṉ
-
-păpădie
-
-aparat de ras
-
-zahăr
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/18/2019
0
0:00 sec