0

0

-
-గుంపు
gumpu
-
-aben
-
-మానిటర్
māniṭar
-
-దేశము
dēśamu
-
-కోతి
kōti
-
-viden
-
-kagen
-
-సమావేశపు గది
samāvēśapu gadi
-
-golfklubben
-
-portøren
-
-landet
-
-skærmen
-
-gruppen
-
-mødelokalet
-
-భోజనం తర్వాత వడ్డించే తీపి పదార్థాలు
bhōjanaṁ tarvāta vaḍḍin̄cē tīpi padārthālu
-
-రైల్వే కూలీ
railvē kūlī
-
-గోల్ఫ్ క్లబ్
gōlph klab
-
-జ్ఞానము
jñānamu
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/19/2019
0
0:00 sec