0

0

-
-ఇనుపటోపి
inupaṭōpi
-
-రాకెట్టు
rākeṭṭu
-
-విమాన చోదకుడు
vimāna cōdakuḍu
-
-შეიარაღება
sheiaragheba
-
-შლემი
shlemi
-
-దాడి
dāḍi
-
-პილოტი
p’ilot’i
-
-ტანკი
t’ank’i
-
-కవచం
kavacaṁ
-
-ట్యాంక్
ṭyāṅk
-
-గాలిఆడు ముఖ తొడుగు
gāli'āḍu mukha toḍugu
-
-მარში
marshi
-
-რაკეტა
rak’et’a
-
-సైన్యము
sain'yamu
-
-აირწინაღი
airts’inaghi
-
-ჯარი
jari
-
-నిదానంగా నడుచు
nidānaṅgā naḍucu
-
-თავდასხმა
tavdaskhma
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/18/2019
0
0:00 sec