0

0

-
-మెట్ల వరుస
meṭla varusa
-
-pistoletas
-
-pirkinių vežimėlis
-
-కొనుగోలు కార్ట్
konugōlu kārṭ
-
-viščiukas
-
-రంధ్రము తొలుచు యంత్రము
randhramu tolucu yantramu
-
-praeitis
-
-kainos etiketė
-
-పిస్టలు
pisṭalu
-
-ధర సూచీ
dhara sūcī
-
-ముల్లంగి
mullaṅgi
-
-naftos platforma
-
-senovės istorija
-
-įvažiavimas
-
-ridikas
-
-గతము
gatamu
-
-పురాతన చరిత్ర
purātana caritra
-
-అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల
appuḍē puṭṭina kōḍi pilla
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/18/2019
0
0:00 sec