0

0

-
-కాఫీ
kāphī
-
-ਸਕੀਅ ਕੋਰਸ
sakī'a kōrasa
-
-ਸਬਕ
sabaka
-
-ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
tāṛa dā darakhata
-
-అపార్ట్ మెంట్ భవనము
apārṭ meṇṭ bhavanamu
-
-దెబ్బ
debba
-
-మద్యం
madyaṁ
-
-ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ
apāraṭamaiṇṭa
-
-ਕਾਫੀ
kāphī
-
-ਪੱਟਾ
paṭā
-
-ਸ਼ਰਾਬ
śarāba
-
-ਸ਼ਾਟ
śāṭa
-
-అంతర దేశ స్కీయింగ్
antara dēśa skīyiṅg
-
-పాఠము
pāṭhamu
-
-వేటగాడు
vēṭagāḍu
-
-పామ్ చెట్టు
pām ceṭṭu
-
-ਕ੍ਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ
krāsa-kaṭarī sakī'iga
-
-స్కీ కోర్సు
skī kōrsu
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


09/20/2020
0
0:00 sec