0

0

-
-เครือข่าย
kreua-kài
-
-ปริมาณความจุ
bhrì′-man-kwam-jòo′
-
-mreža
-
-nalivpero
-
-glasovir
-
-sadržaj
-
-usna harmonika
-
-kontakt
-
-หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
-
-ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee
-
-pošta
-
-ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
-
-rotkvica
-
-หัวไชเท้า
hǔa-chai′-táo
-
-เปียโน
bhia-noh
-
-กิ่ง
gìng′
-
-grana
-
-การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec