0

0

-
-motociclist
-
-การเฝ้าระวัง
gan-fâo′-rá′-wang′
-
-ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
pôo-kàp′-kèen-tà′-jàk′-rá′-yan-yon′
-
-supraveghere
-
-aparat auditiv
-
-studii
-
-เครื่องช่วยฟัง
krêuang-chûay′-fang′
-
-การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
-
-หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
-
-cuțit tip paletă
-
-artizanat
-
-colac
-
-เกรียงผสมสี
griang-pòt′-má′-sěe
-
-พวงมาลา
puang-ma-la
-
-ลูกบิลเลียด
lôok-bin′-lîat
-
-minge de biliard
-
-război de ţesut
-
-กี่ทอผ้า
gèe-taw-pâ
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/18/2019
0
0:00 sec