0

0

-
-
-
-ಇಂಟರ್ ನೆಟ್
iṇṭar neṭ
-
-
-
-ಸಣ್ಣ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು
saṇṇa kittaḷe haṇṇu
-
-ಹೃದಯ
hr̥daya
-
-
-
-ಧ್ಯಾನ
dhyāna
-
-
-
-
-
-ಬೆರಿ
beri
-
-ಆನಂದ
ānanda
-
-ಕುಬ್ಜ
kubja
-
-ಕೈತಡೆ
kaitaḍe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರ
terenore savāra
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/24/2019
0
0:00 sec