0

0

-
-பல்லி
palli
-
-
-
-
-
-கரடி பொம்மை
karaṭi pom'mai
-
-
-
-அமைதி
amaiti
-
-காற்று தூய்மைக் கேடு
kāṟṟu tūymaik kēṭu
-
-சாவி
cāvi
-
-
-
-
-
-
-
-பீப்பாய்
pīppāy
-
-பல் குத்த உதவும் குச்சி
pal kutta utavum kucci
-
-
-
-சுமை தூக்குபவர்
cumai tūkkupavar
-
-
-
-வசந்த காலம்
vacanta kālam
-
-
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/18/2019
0
0:00 sec