0

0

-
-
-
-đai ốc (êcu)
-
-
-
-
-
-quả mận
-
-
-
-vận tải
-
-tour du lịch mua sắm
-
-
-
-
-
-nước sốt
-
-ống nghe
-
-thuyền
-
-
-
-khuyên tai
-
-
-
-biểu diễn
-
-
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


12/02/2020
0
0:00 sec