0

0

-
-bát đĩa
-
-wreath
-
-đồ tơ lụa
-
-silk
-
-dishes
-
-sự hoài nghi
-
-vòng hoa
-
-kẹo cao su
-
-thuyền buồm
-
-post office
-
-bưu điện
-
-carousel
-
-chewing gum
-
-chain
-
-dây xích
-
-doubt
-
-chơi vòng quay ngựa gỗ
-
-sailboat
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/16/2019
0
0:00 sec