0

0

-
-పేలికలుగా కాగితం
pēlikalugā kāgitaṁ
-
-దస్త్రము
dastramu
-
-trạm làm việc
-
-dụng cụ cắt vụn
-
-కార్యస్థానము
kāryasthānamu
-
-tủ hồ sơ
-
-bút bi
-
-నకలు
nakalu
-
-giấy cắt vụn
-
-కొక్కెము వేయు పరికరము
kokkemu vēyu parikaramu
-
-బాల్ పెన్
bāl pen
-
-dụng cụ dập ghim kẹp
-
-మురి బైండింగ్
muri baiṇḍiṅg
-
-đóng gáy (tài liệu) xoắn ốc
-
-దస్త్రములుంచు స్థలము
dastramulun̄cu sthalamu
-
-tệp tin
-
-bản sao
-
-తునకలు చేయునది
tunakalu cēyunadi
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/23/2019
0
0:00 sec