રમતો

છબીઓની સંખ્યા : 2 વિકલ્પોની સંખ્યા : 3 સેકન્ડમાં સમય : 6 પ્રદર્શિત ભાષાઓ : બંને ભાષાઓ બતાવો

0

0

છબીઓ યાદ રાખો!
શું ખૂટે છે?
śulkamukta
śulkamukta pārkiṅga
toll-free
a toll-free parking spot
pr̥thaka
pr̥thaka kacarā ḍabā‘ō
separate
the separate trash cans
niṣkaḷaṅka
niṣkaḷaṅka mukhavaṭādhārī
ruthless
the ruthless masked man