રમતો

છબીઓની સંખ્યા : 2 વિકલ્પોની સંખ્યા : 3 સેકન્ડમાં સમય : 6 પ્રદર્શિત ભાષાઓ : બંને ભાષાઓ બતાવો

0

0

છબીઓ યાદ રાખો!
શું ખૂટે છે?
Lagabhaga
māruṁ svapnaghara lagabhaga āvuṁ dēkhāya chē.
approximately
My dream house looks approximately like this.
Bahāra
tē jēlamānthī bahāra javā māṅgē chē.
out
He would like to get out of prison.
Binamārga
tē binamārga dvārā barapha māṁ ḍrā‘iva karē chē.
off the beaten track
He drives off the beaten track through the snow.