© Droidshovon | Dreamstime.com

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
AW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
A
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
I, Hrashho E
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
EE, Deergho E
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
U, Hrashho O
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
OO, Deergho O
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
REE
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
E
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
OY
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
O
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
OU
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
KAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
KHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
GAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
GHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
O[nasal]AW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
CHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
CHCHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Borgio JAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
JHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
E[nasal]AW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
TAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
THAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
DAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
DHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Mordhonno NAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Danto NAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
PAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
PHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
BAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
BHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
MAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Antostho JAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
RAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
LAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Talobbo SHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Donto SHAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
HAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Antostho AW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Khando TAW
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Onooshshawr
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Bishargo
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Chandro Bindoo