© twoandonebuilding - Fotolia | Krämerbrücke von Erfurt

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
a - [aː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
be - [beː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ce - [tseː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
de - [deː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
e - [eː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ef - [ɛf]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ge - [geː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ha - [xaː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
i - [iː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
jot - [jɔt]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ka - [kaː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
el - [ɛl]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
em - [ɛm]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
en - [ɛn]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
o - [oː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
pe - [peː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ku - [kuː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
er - [ɛr]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
es - [ɛs]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
te - [teː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
u - [uː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
vau - [faʊ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
we - [veː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
iks - [iks]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ypsilon - ['ʏpsilɔn]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zett - [tsɛt]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
äh - [ɛː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
öh - [øː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
üh - [yː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
eszett, scharfes es - [ɛs'tsɛt]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
- [aiː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
- [auː]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
- [oiː]