© Tupungato | Dreamstime.com

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
a - /eɪ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
bee - /biː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
cee - /siː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dee - /diː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
e - /iː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
i - /aɪ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
kay - /keɪ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
em - /ɛm/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
en - /ɛn/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
o - /oʊ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
pee - /piː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
cue - /kjuː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ar - /ɑr/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
tee - /tiː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
u - /juː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
vee - /viː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ex - /ɛks/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/