© Shifteh Somee - Fotolia | An Ancient Wooden Gate
© Shifteh Somee - Fotolia | An Ancient Wooden Gate

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ʾalef - ā - [ɒ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
be - b - [b]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
pe - p - [p]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
te - t - [t]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
s̱e - s̱ - [s]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
jim - j - [d͡ʒ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
che - č - [t͡ʃ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ḥe(-ye jimi) - ḥ - [h]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
khe - x - [x]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dāl - d - [d]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ẕāl - ẕ - [z]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
re - r - [ɾ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ze - z - [z]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
že - ž - [ʒ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
sin - s - [s]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
šin - š - [ʃ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ṣād - ṣ - [s]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
z̤ād - z̤ - [z]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ṭā - ṭ - [t]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ẓā - ẓ - [z]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ʿeyn - ʿ - [ʔ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ġeyn - ġ - [ɣ] / [ɢ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
fe - f - [f]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
qāf - q - [ɢ] / [ɣ] / [q]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
kāf - k - [k]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
gāf - g - [ɡ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
lām - l - [l]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
mim - m - [m]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
nun - n - [n]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
vāv - v / ū / ow - [v] / [uː] / [o] / [ow] / [oː] (in Dari)
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
he(-ye do-češm) - h - [h]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ye - y / ī / á - [j] / [i] / [ɒː] / [eː] (in Dari)