© Scanrail | Dreamstime.com

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
aa - /ɑː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
bee - /beː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
see - /seː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dee - /deː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ee - /eː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hoo - /hoː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ii - /iː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
jii - /jiː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
koo - /koː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
oo - /oː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
pee - /peː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
kuu - /kuː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
tee - /teː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
uu - /uː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
yy - /yː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ää - /æː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
öö - /øː/